Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administrowanie nieruchomością

Czy z dniem przekazania wodociągu w eksploatację do ZMWiKW - Urząd Gminy będzie musiał dokonać zwrotu podatku VAT, który otrzymał z tytułu prowadzonych inwestycji? Wodociąg jako środek trwały pozostanie nadal własnością Gminy.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.Nr 8 z 2005r., poz. 60) w związku ze złożonym przez Urząd Gminy wnioskiem dnia 09.03.2005r. (data wpływu) uzupełnionym dnia 25.03.2005r. i 17.05.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Kiedy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych wydatków?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach postanawia uznać, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.06.2005 r. (data wpływu 10.06.2005 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 08.06.2005 r ...

Czy usługi świadczone w zakresie administrowania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.06.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Jak wynika ze złożonego pisma, zawarł Pan umowę na administrowanie zasoba ...

Czy od wypłaconego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odszkodowania należy potrącić podatek dochodowy od osób fizycznych, jeśli wartość odszkodowania ustalono na podstawie podpisanej ugody z właścicielem gruntu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a, § 1-4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpoznanie wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko wyrażone w złożonym wniosku Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę ...

Czy podatnik świadczący w ramach prowadzonej działalności gospoadarczej usługi administrowania nieruchomościami na rzecz pracodawcy, u którego w ramach stosunku pracy pełni funkcję zarządcy nieruchomości może dochody uzyskane z tytułu tej działalności opodatkować na zasadach wynikajacych z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 5 września 2005 r. wniesionego przez T. D., zam. Z., ul.xxx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zabrzu z dnia 24 sierpnia 2005 r. Nr US PD1/415/2/2005/I/IM stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i ...

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Strona zawarła umowę o współpracę z osobą fizyczną, na mocy której w okresie od VIII 1997r do II 2003r. świadczyła ona na rzecz Strony m.in. usługi konsultingowe oraz usługi administrowania nieruchomościami. Podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych przez usługodawcę za ww. usługi Strona na bieżąco uwzględniała w rozliczeniach podatku od towarów i usług za okresy, których one dotyczyły. W lutym 2004r. Sąd Apelacyjny wydał wyrok, w którym stwierdził, iż ww. umowa o współpracę jest nieważna z mocy art. 58 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Strony wydatki związane z realizacją tej umowy stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 o podatku od towarów i usług nie ma tu zastosowania. W opinii Strony również przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie mogą stanowić w tym przypadku podstawy do kwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego z przedmiotowych faktur. W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie, iż miała prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych za świadczenie usług na podstawie ww. umowy.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Czy odszkodowania należne Administracji Nieruchomości za bezumowne korzystanie z lokalu stanowią należność za świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

"Czy czynsz najmu i zaliczki na dostawy mediów ( opłaty za energię cieplną , wodę , gaz , wywóz odpadów komunalnych , odprowadzanie ścieków, domofon , światło w piwnicy ) naliczone najemcom gminnych lokali mieszkalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych , którymi PGKiM obciąży Gminę Miejską , stanowią obrót własny w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT i czy podlegają opodatkowaniu VAT ? ".

Naczelnik Urzędu Skarbowego w ..........udziela dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ............ ul. ................, interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia .......... r. ( wpł. .............. r. ) oceniając stanowisko podatnika w spraw ...

Czy do tych kosztów Wnioskodawca powinien doliczyć podatek VAT i w jakiej wysokości?

W dniu 03.08.2006r. Zakład wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 20.10.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotycz ...

Czy usługa polegająca na administracji zasobem mieszkaniowym komunalnym jest usługą zwolnioną od podatku od towarów i usług?

W dniu 03.08.2006r. Zakład wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 20.10.2006r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotowego wniosku. Wniosek dotycz ...

Generowanie strony w 19 ms