Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział spółki

dotyczy skutków podatkowych podziału spółki w trybie art. 529 § 1 i następne ustawy - Kodeks spółek handlowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 4a pkt 4 oraz art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2005 r. (bez znaku, wpływ do ...

Czy powstaje zobowiązanie w podatku od towarów i usług w wyniku podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i w konsekwencji podziału części zapasów na spółkę nowo utworzoną?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 04.01.2005 r. ( wpływ 05.01.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej powstania zobowiązania w podatku od towarów i usług w wyniku podziału spółki z ograniczo ...

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy czy czynność polegająca na podziale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki dzielonej) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych przez wydzielenie i przeniesienie na nowo zawiązaną spółkę z o. o. części majątku spółki dzielonej w postaci zakładu produkcyjnego, przy jednoczesnym dalszym istnieniu spółki dzielonej (która kontynuować będzie dotychczasową działalność w zakresie handlu i usług) - spowoduje powstanie obowiązku w podatku od towarów i usług po stronie spółki dzielonej lub nowo zawiązanej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z 13.04.2005 r., znak: PUS.II/443/26/2005, w ten s ...

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o jej podziale w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. poprzez przeniesienie zorganizowanej jej części na inną istniejącą spółkę. W latach 2000, 2001 Spółka dzielona poniosła straty podatkowe, które podatnik rozliczał w kolejnych latach podatkowych. Zdaniem podatnika, Spółka która nadal istnieje jako ten sam podmiot praw i obowiązków nie utraciła prawa do odliczania strat podatkowych poniesionych w latach przed dniem dokonania jej podziału.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2006r. (data wpływu:23.01.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie S ...

Czy do wydzielonych ze Spółki dzielonej i przekazanych do spółki nowoutworzonej składników majątkowych i niemajątkowych, składających się na przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ma zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.07.2005 r., który wpłynął do Trzeciego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, ul. Żaglowa 2, następnie przekazanego według właściwości Naczelnikowi Pomorskiego Urzędu Ska ...

Czy do wydzielonych ze spółki dzielonej i przekazanych do spółki nowo utworzonej składników majątkowych i niemajątkowych składających się na przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. ma zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku VAT?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie: art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 08 listopada 2005r. przez Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią x na postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PV/443-356/IV/2005/D ...

Czy w związku z powyższą czynnością powstanie po stronie spółki dzielonej obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07 lutego 2006r. Spółki (data wpływu do tut. Urzędu 13.02.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 20 kwietnia 2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.04.2006r.) oraz ...

Dotyczy obowiązku podatkowego jaki wystąpi w Spółce, z której część majątku zostanie wydzielona i przeniesiona do spółki nowo zawiązanej.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "A" Sp. z o.o. z dnia 21.02.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatko ...

W sprawie obowiązku podatkowego dotyczącego spółki nowozawiązanej, do której przeniesiona zostanie część majątku wydzielona ze Spółki " A".

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1,3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wielobranżowego " A" sp. z o.o. z dnia 21.02.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy podział Spółki przez wydzielenie zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych na spółkę zajmującą się budowaniem i sprzedażą mieszkań oraz spółkę zajmującą się zarządzaniem budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi można uznać jako zorganizowane części przedsiębiorstwa ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 05.05.2006r. do tut. organu podatkowe ...

Generowanie strony w 14 ms