Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rachunek oszczędnościowy

Czy straty poniesione w oszczędnościach gromadzonych w walutach obcych na rachunku osobistym w związku ze spadkiem kursu waluty można odliczyć od przychodów z kapitałów pieniężnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko Pana ..................... – przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r., który wpłynął w dniu 07.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu za ...

Czy można zamknąć rachunek firmowy i wykorzystywać dla potrzeb płatności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą posiadany rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Mokotów postanawia stanowisko zawarte we wniosku z dnia 10.04.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowe ...

Czy obowiązek przesyłania naczelnikowi urzędu skarbowego comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób prowadzących działalność gospodarczą, wynikający z art.82 §2 Ordynacji podatkowej, dotyczy również rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych, prowadzonych dla klientów Banku na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności w zakresie usług finansowych Bank oferuje m.in. prowadzenie rachunków bankowych dla klientów. Podstawą prawną prowadzenia tych rachunków jest art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe. Natomiast zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi klienci w z ...

Czy w przypadku gdy następuje zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej i zamknięcie rachunku bankowego, mogę uzyskać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek osobisty, czy jedynie wykazać do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.05.2007r., stwierdza, że zarejestrowany podatnik VAT zaprzestający wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu może skorzystać z prawa do zwrotu bezpośredni ...

Samo dokonanie wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej nie powoduje powstania po stronie wpłacającego prawa do dokonania odliczenia od podatku, o którym stanowił art. 27 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r., uprawnienie takie daje bowiem, zgodnie z tym przepisem, jedynie wydatkowanie pieniędzy podjętych z rachunku oszczędnościowego na remont lokalu.

We wniosku z dnia 9 listopada 2005 r. wnioskodawczyni zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie z zapytaniem, czy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione na gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo - kredytowym w ramach umowy o kredyt kontraktowy z przeznaczeniem ich na wpłatę na konto funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkanio ...

Czy umorzone w 2007 r. odsetki powstałe od nie spłaconego salda debetowego na rachunku bankowym oszczędnościowo – rozliczeniowym w wysokości 8 025,55 zł należy opodatkować podatkiem dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy istnieje możliwość wykazywania w formularzu NIP-1 w pozycji C.2.1 osobistego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, wykorzystywanego do zwrotu różnicy podatku od towarów i usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Opodatkowanie przychodu z tytułu umorzenia przez bank w całości lub w części odsetek za zwłokę od kredytu (salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, dochodu uzyskanego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym, rachunku bieżącym z depozytem automatycznym, lokatach krótkoterminowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 87 ms