Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odsetki od zaległego wynagrodzenia

Czy podatek, który potrącany jest i przekazywany na konto Urzędu Skarbowego od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami (nie odsetkami karnymi) należy naliczać tylko od należności głównych czy także od odsetek ustawowych od tych należności ?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w J. pismem z dnia 27 kwietnia 2005 roku zwrócił się o udzielenie informacji: Czy podatek, który potrącany jest i przekazywany na konto Urzędu Skarbowego w J. od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami (nie odsetkami karnymi) należy naliczać tylko od należności głównych czy także od odsetek ustawowych od tych należn ...

Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?

Na podstawie wyroku sądowego z dnia 19 lutego 2004 r. pracownik otrzymał od komornika w 2004 r. 1.804,58 zł tytułem zaległego wynagrodzenia, tzw. "13-tej pensji" za rok 2000, kwotę 753,36 zł tytułem odsetek za zwłokę od niewypłaconych w terminie wyżej wymienionych świadczeń oraz 196,26 zł tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 22 grudnia 2003 r., tj. dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - r ...


Podatnik zwrócił się z pytaniem czy prawidłowo rozliczył w zeznaniu podatkowym za 2004 r. zaległe wynagrodzenie wraz z odsetkami wypłacone przez syndyka?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. zostało wypłacone zaległe wynagrodzenie oraz odsetki od zaległego wynagrodzenia. Płatnik wystawił podatnikowi PIT-11/8B za 2004 r., w którym wykazał przychód (dochód) oraz nie wykazał składek na ubezpieczenie społeczne, powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ale według posiadanego przez podatnika pisma Syndyk potrącił podatnikow ...

Czy wypłacone odsetki ustawowe za nieterminową wypłatę odszkodowania za niezasadne rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Pana … zam. …, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie z dnia 30 sierpnia 2005r. Nr PDII-415/5/05 dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: uznając, że zażalenie zasługuje na uwzg ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wypłacone wynagrodzenia, składki ZUS, jak i zapłacone odsetki z tyt. zaległych wynagrodzeń na rzecz pracowników przyjętych do spółki na podstawie art. 231 kodeksu pracy w związku z wyrokiem Sądu oraz zawartymi ugodami z pracownikami przez Sądem?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.11.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpret ...

Czy odsetki od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia z opodatkowania odsetek od zaległych wynagrodzeń wypłaconych pracownikom na podstawie art. 21 us ...

Czy kwota zaległej odprawy wraz z odsetkami, wypłacona byłemu pracownikowi podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a §1-4 w związku z art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa / t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawcy oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie interpretacji odn ...

Czy płatnik ma obowiązek naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty odsetek ustawowych należnych od nieterminowej wypłaty świadczenia przedemerytalnego?

Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu wniosku P. 22.03.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 7.04.2006 r., w sprawie udzielenia pisem ...

opodatkowanie odsetek z tytułu niewypłaconych należności za wykonane usługi

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia xxx 2006r. wniesionego przez xxxx za xxx na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myszkowie z dnia xxx 2006r.xxxx, wydane w trybie art. 14a § 1 i 4 ww. aktu prawnego, stwierdzające nieprawidłowość stanowiska pod ...

Generowanie strony w 7 ms