Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie zaległe

Czy podatek, który potrącany jest i przekazywany na konto Urzędu Skarbowego od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami (nie odsetkami karnymi) należy naliczać tylko od należności głównych czy także od odsetek ustawowych od tych należności ?

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w J. pismem z dnia 27 kwietnia 2005 roku zwrócił się o udzielenie informacji: Czy podatek, który potrącany jest i przekazywany na konto Urzędu Skarbowego w J. od zaległych wynagrodzeń, zasądzonych prawomocnymi wyrokami wraz z ustawowymi odsetkami (nie odsetkami karnymi) należy naliczać tylko od należności głównych czy także od odsetek ustawowych od tych należn ...

Czy wypłata zaległego wynagrodzenia w 2005 r. - jest przychodem ze stosunku pracy, opodatkowanym wg zasad obowiązujących w 2005 r. z uwzględnieniem kosztu uzyskania przychodów i skali podatkowej w 2005 r. - nie korygując PIT-4 i PIT-8B od 2001-2003 r. ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 12.04.2005 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek o udzielenie pi ...

dotyczy kosztów uzyskania przychodów przez pracowników, którzy zatrudnieni byli przez cały 2004 r., zaś ich miesięczne wynagrodzenia wypłacane były tylko 11-krotnie

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), oraz art. 22 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku P. sp. z o.o. w P. z dnia 15.03.2005 r. (znak: CR/DK/P/1026/2005) w sprawie udzielenia pis ...


Otrzymałem informację PIT-11 o dochodach za 2004 r. od swojego byłego pracodawcy niezgodnie z obowiązującym prawem, ponieważ nie otrzymałem wymienionego w tym dokumencie wynagrodzenia. Wobec nie otrzymania wymienionego w PIT-11 wynagrodzenia nie wykazałem tego dochodu w zeznaniu rocznym i nie odprowadziłem od tego dochodu podatku.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że pracodawca wystawił informację o dochodach PIT -11 za 2004 r. Pan nie zgadzając się z treścią informacji PIT-11 otrzymanej od płatnika, w której wykazano wynagrodzenia należne lecz nie wypłacone, nie uwzględnił tych wynagrodzeń w zeznaniu podatkowym za 2004 rok. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy skapitalizowane odsetki z tytułu nieterminowych wypłat nagród rocznych (13-ta pensja) wolne są od podatku dochodowego ?

Na podstawie wyroku sądowego z dnia 19 lutego 2004 r. pracownik otrzymał od komornika w 2004 r. 1.804,58 zł tytułem zaległego wynagrodzenia, tzw. "13-tej pensji" za rok 2000, kwotę 753,36 zł tytułem odsetek za zwłokę od niewypłaconych w terminie wyżej wymienionych świadczeń oraz 196,26 zł tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 22 grudnia 2003 r., tj. dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - r ...

Czy przy jednorazowej wypłacie zaległych wynagrodzeń za lata 2001 - 2004 byłym pracownikom szpitala winny być uwzględnione jednomiesięczne koszty uzyskania przychodów?

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ) w sprawie udzielenia piemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie wysokości kosztów uzyskania przychodu przy obliczaniu i wypłacie wynagrodzeń byłym pracownikom szpitala. Pismem z dnia 05.05.2005 r. płatnik wystąpił z wnioskiem o ...

Kto ma zapłacić podatek od wyegzekwowanych przez komornika w 2004 roku wynagrodzeń należnych za czas pracy w firmie X ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa / tekst jednolity Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm./ p o s t a n a w i a wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Pani X oceniając stanowisko Podatniczki odnośnie podatku dochodowe ...


Generowanie strony w 78 ms