Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabezpieczenie majątkowe

Jaka jest stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży przez Bank samochodu, który stanowił zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego z tytułu zaciągniętego przez Spółkę kredytu ?

Spółka wystąpiła do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez Bank samochodu, który stanowił zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego z tytułu zaciągniętego przez Spółkę kredytu. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Jednostka zaciągnęła kredyt bankowy, którego zabezpieczen ...

1. Agencja celna działająca w formie spółki cywilnej, która złożyła zabezpieczenie majątkowe należności celnych obciążających podmiot dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, wymierzonych temu podmiotowi decyzją ostateczną wydaną przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), jest po wejściu w życie tych przepisów stroną uprawnioną do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło temu podmiotowi. 2. Jeżeli po złożeniu przez agencję celną działającą w formie spółki cywilnej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wymierzającej cło agencja celna została zlikwidowana, były wspólnik spółki cywilnej nie staje się stroną postępowania. Może natomiast, powołując się na art. 133 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.), złożyć w swoim imieniu wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wspomnianej decyzji.

Przedstawione wątpliwości prawne wyłoniły się na tle następującego stanu faktycznego: Agencja Celna "M." w S., spółka cywilna W. Sz., W. K., zgłosiła w dniu 23 listopada 1996 r. do odprawy celnej w Urzędzie Celnym w Rz. artykuły sportowe na podstawie dokumentu SAD nr 111419/373211. Podmiotem dokonującym obrotu tym towarem z zagranicą był Andrzej O., obywatel Rosji, a zabezpieczenia majątkowego nal ...

Czy poniesione przez podatnika ( wierzyciela) koszty ustanowienia hipoteki na majątku dłużnika tytułem zabezpieczenia wierzytelności są kosztem uzyskania przychodu dla podatnika ?

Pismem z dnia 14.02.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiając następujący stan faktyczny:Spółka sprzedając swoje wyroby w kredycie kupieckim posiada u kontrahentów należno-ści z tytułu niezapłaconych faktur za sprzedane towary.Wielkość obrotu, a co za tym ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji kiedy podatnik otrzymał co najmniej 50 % ceny przed wydaniem towarów w eksporcie, jeżeli nie spełnił co najmniej jednego z warunków określonych w art.19 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie przedstawił w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.87 ust.2 tej ustawy?

We wniosku przedstawiono wątpliwości dotyczące powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów w przypadku otrzymania co najmniej 50% ceny przed wydaniem towarów i nie spełnienia określonych przepisami warunków w sposób łączny, a mianowicie nie przedstawienie przez eksportera w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku do zdarzeń gospodarczych powstałych do 31 ...

Czy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w sytuacji otrzymania jakiejkolwiek części ceny przed dokonaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej, jeżeli nie spełniono co najmniej jednego z warunków określonych w art.19 ust.12 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, a w szczególności nie przedstawiono w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.87 ust.2 tej ustawy?

We wniosku przedstawiono wątpliwości dotyczące powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów w przypadku otrzymania jakiejkolwiek części ceny przed jej dokonaniem i nie spełnienia określonych przepisami warunków w sposób łączny, a mianowicie nie przedstawienie w urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego kwoty zwrotu różnicy podatku do zdarzeń gospodarczych powstałych ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiazku złożenia zabezpieczenia majątkowego o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm) o podatku od towarół i usług w sytuacji kiedy podatnik otrzymuje zaliczkę z tytułu eksportu towarów

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka otrzymuje zaliczki na dostawy eksportowe poniżej 50% wartości dostawy. Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 czerwca 2005r. otrzymanie każdej zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty) w eksporcie będzie oznaczać powstanie obowiązku podatkowego, czyli tym samym prawo do opodatkowania tej części należności stawką zero. Obrót z tytułu otrzymania z ...

Czy firma mogłaby wykazać w deklaracji VAT-7 za miesiąc sierpień 2005r. obrót z tytułu zaliczki na poczet eksportu towarów – bez przedstawienia zabezpieczenia majątkowego, o którym mowa w art. 87 ust. 3a z tytułu przedpłaty otrzymanej w sierpniu, do której sprzedaż nastąpiła we wrześniu, a przed złożeniem deklaracji VAT-7 za sierpień 2005r, firma przedstawiła dokumenty potwierdzające ten eksport?

POSTANOWIENIE W dniu 28.07.2005r. Spółka wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 23.08.2005r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnieni ...

Czy w sytuacji, gdy Podatnik otrzyma zaliczkę na WDT i nie wystąpi w związku z tą zaliczką o przyśpieszony z 60-dniowym terminem zwrot bezpośredni podatku VAT bądź w ogóle wykaże kwoty podatku naliczonego pozostające w związku z uzyskaną zaliczką WDT do przeniesienia na następne okresy rozliczeniowe, będzie podatnik zwolniony z obowiązku przedstawienia w urzędzie skarbowym zabezpieczenia o którym mowa w art. 87 ust. 3a ustawy o VAT?

Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny: Docelowym rynkiem zbytu mebli produkowanych przez Podatnika są zrzeszone w związki meblarskie duże meblarskie domy handlowe z siedzibą w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej, które zarejestrowane są jako podatnicy do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Około 90% realizowanych przez Podatnika dostaw stanowią wewnątrzwspólnotowe dostawy to ...

1) Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dostawa towarów na rzecz kontrahenta z Finlandii, w sytuacji gdy towar jest transportowany na terytorium Izraela, stanowi eksport towarów, czy też wewnątrzwspólnotową dostawę towarów? 2) Czy otrzymane z tytułu powyższej transakcji zaliczki od kontrahenta z Finlandii przed dokonaniem dostawy towarów należy tak samo traktować jak w przypadku eksportu towarów? 3) Czy w przypadku niezłożenia zabezpieczenia majątkowego i niewykazania w deklaracji VAT powyższej transakcji ze stawką 0% nawet przy zaliczce wyższej niż 50% Podatnik ma obowiązek wystawienia faktury ze stawką 0%? 4) Czy faktura dokumentująca dostawę towarów musi zawierać NIP z kodem PL i numer identyfikacyjny VAT dla transakcji wewnątrzwspólnotowych kontrahenta z Finlandii? W ocenie Podatnika powyższa transakcja stanowi eksport towarów. Zatem w opinii Podatnika otrzymywane zaliczki należy tak samo traktować jak w przypadku zaliczek w eksporcie towarów (50 % od wartości kontraktu). Zdaniem podatnika w przypadku otrzymania zaliczki wyższej niż 50 % oraz niezłożenia zabezpieczenia majątkowego i niewykazania transakcji ze stawką w wysokości 0% w deklaracji VAT-7 nie ma on obowiązku wystawienia faktury ze stawką 0%. 1) Czy czynności wynikające zawartego z kontrahentem z Finlandii kontraktu należy traktować jako usługi na ruchomym majątku rzeczowym? 2) Czy przy spełnieniu warunków wynikających z art. 27 i 28 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej ustawą, powyższe usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju? 3) Czy na fakturach dokumentujących wykonanie usługi montażu należy umieścić numer NIP PL i NIP UE kontrahenta? 4) Jak prawidłowo należy udokumentować zaliczki otrzymywane od kontrahenta z Finlandii na poczet realizacji w/w usług? 5) Czy w związku z faktem, że części, z których montowane są suwnice jako gotowy produkt, nie wrócą do kraju, z którego zostały sprowadzone, kontrahent z Finlandii powinien zarejestrować się na terytorium kraju ? 6) Czy z uwagi na fakt, iż kontrakt dotyczy m. in. montażu 14 suwnic typu RTG, z których część suwnic (1,5 suwnicy) zostało wykonanych z elementów wprowadzonych na terytorium kraju przed 30 kwietnia 2004r. i objętych procedurą uszlachetniania czynnego, do usług montażu należy zastosować przepisy przejściowe ustawy i wykazać w deklaracji VAT-7 w momencie zapłaty jako dostawę opodatkowaną stawką w wysokości 0%? 7) Czy z uwagi na fakt, iż część elementów do montażu dźwigów jest dostarczana przez dostawcę z terytorium kraju, który zawarł kontrakt bezpośrednio z podatnikiem z Unii Europejskiej, polski dostawca ma prawo do wystawienia na rzecz kontrahenta z Unii Europejskiej faktury VAT ze stawką w wysokości 0%, w sytuacji gdy transakcja ma miejsce na terytorium kraju a dostarczane elementy stanowią element konstrukcyjny suwnic montowanych przez Podatnika? W ocenie Podatnika usługę montażu dźwigów należy wykazać w deklaracji VAT jako sprzedaż nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce. Zatem na fakturze dokumentującej wykonanie usługi montażu należy zawrzeć NIP PL i NIP UE kontrahenta z Finlandii. Zdaniem podatnika fakturę dokumentującą otrzymanie od fińskiego kontrahenta zaliczek na poczet realizacji w/w usług należy wystawić w momencie ich wpływu na konto spółki. W opinii podatnika kontrahent z Finlandii nie ma obowiązku rejestracji na terytorium kraju. W opinii Podatnika do całości kontraktu powinien on zastosować przepisy art. 28 ust. 7 i 8 ustawy i wykazać daną usługę jako nie podlegającą opodatkowaniu na terytorium kraju. Ponadto w ocenie Podatnika dostawca konstrukcji stalowych (tj. kontrahent z Polski), który zawarł kontrakt bezpośrednio z kontrahentem z Finlandii, wykorzystywanych przez Podatnika do montażu suwnic, ma prawo zakwalifikować przedmiotową transakcję jako eksport i zastosować stawkę w wysokości 0%. 1) Czy transakcja zawarta z kontrahentem z Finlandii stanowi usługę na ruchomym majątku rzeczowym? 2) Czy przy spełnieniu warunków wynikających z art. 27 i 28 ustawy powyższe usługi nie podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju? 3) Czy na fakturach dokumentujących wykonanie usługi montażu należy umieścić numer NIP PL i NIP UE kontrahenta? 4) Jak prawidłowo należy udokumentować zaliczki otrzymywane od kontrahenta z Finlandii na poczet realizacji w/w usług montażu? 5) Czy z uwagi na fakt, iż części, z których montowane są suwnice jako gotowy produkt, nie powrócą do kraju, z którego zostały pierwotnie wywiezione, kontrahent z Finlandii powinien zarejestrować się na terytorium kraju? 6) Czy z uwagi na fakt, iż realizowana przez podmiot z Polski dostawa konstrukcji stalowych (suwnic), które stanowią część wyprodukowanego przez Podatnika dźwigu na rzecz kontrahenta z Finlandii, potwierdzona jest dokumentem odbioru gotowego dźwigu przez odbiorcę, tj. kontrahenta z Wielkiej Brytanii, stanowić będzie wewnątrzwspólnotową dostawę towarów opodatkowaną stawką 0% w ramach wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej? 7) Jak prawidłowo należy udokumentować zaliczki otrzymywane od kontrahenta z Finlandii na poczet realizacji usługi? W ocenie Podatnika usługę montażu dźwigów należy wykazać w deklaracji VAT jako sprzedaż nie podlegającą opodatkowaniu w Polsce. Zatem na fakturze dokumentującej wykonanie usługi montażu należy zawrzeć NIP PL i NIP UE kontrahenta z Finlandii. Zdaniem podatnika fakturę dokumentującą otrzymanie od fińskiego kontrahenta zaliczek na poczet realizacji w/w usług należy wystawić w momencie ich wpływu na konto spółki. W opinii podatnika kontrahent z Finlandii nie ma obowiązku rejestracji na terytorium kraju. 1) Czy w/w transakcję należy opodatkować stawką podatku w wysokości 0%? Zdaniem Podatnika powyższa transakcja w oparciu o art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy stanowi dostawę części do środków transportu morskiego i powinna być opodatkowana stawką VAT w wysokości 0%.

Podatnika podatku od towarów i usług – spółkę z o. o. dotyczą niżej opisane stany faktyczne związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą: Stan faktyczny I: Podatnik podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł z kontrahentem z Finlandii kontrakt na dostawę konstrukcji stalowych – dźwigów RTG. Odbiór stalowych konstrukcji następuje poprzez podp ...

Podatnik zapytuje czy w odniesieniu do maszyn sprzedanych, za które nastąpiła zapłata, ale oczekują na transport do innego kraju Unii Europejskiej można stosować stawkę podatku VAT 22%. Zdaniem Podatnika do opisanej sprzedaży należy stosować stawkę 0% oraz wykazać ją w deklaracji w miesiącu wystawienia faktury.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji maszyn rolniczych, które w większości wysyłane są do krajów Unii Europejskiej (Dania, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Francja, Irlandia i inne). Skomplikowany proces logistyczny związany z transportem powoduje, że po wystawieniu faktury i dokonaniu zapłaty przez klienta, maszyny oczekują na wysyłkę przez okres wahający się ...

Generowanie strony w 64 ms