Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Naczelny Sąd Administracyjny1. W przypadku sędziów NSA przeniesionych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w trybie przewidzianym w art. 94 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) tenże Sąd nie jest innym sądem w rozumieniu art. 46 § Prawa o ustroju sądów powszechnych w związku z art. 29 ustawy z dnia 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269), lecz sądem, w którym sprawują swój urząd. 2. Zarzut rozstrzygnięcia sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny nie opartego na wszechstronnej i merytorycznie poprawnej analizie akt nie może być skutecznie podnoszony w ramach zarzutu z art. 133 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271). 3. Skoro koszty ponosi się w celu uzyskania przychodów (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), to można je potrącić w roku podatkowym, w którym przychód ten wystąpił, albo – racjonalnie oceniając – powinien wystąpić. Zdanie zawarte w ust. 4 art. 15 tej ustawy po skrócie „tj” wyjaśnia, że wyraz „dotyczą” odnosi się do rzeczownika „przychody”.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 lipca 2004 roku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę PPU „H." spółki z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2003 roku, nr PBI/1-4218/46/2002/W, w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że spółka przy ustalaniu docho ...

Art. 385 Kpc stanowiący, że "Sąd drugiej instancji oddala apelację, jeżeli jest ona bezzasadna" nie ma zastosowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym; środki prawne w tym postępowaniu to skarga i skarga kasacyjna (art. art. 50-62 i 173-193 Prawa...), a nie apelacja.

Wyrokiem z dnia 17 września 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2012-2013/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Ireny i Bernarda S. na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach z 27 sierpnia 2002 r. Nr PB.II/2-4171/56/Wo/03 i Nr PB.II/2-41172/20/Wo/03 w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. i odsetek od zaległości w tym podatku. Z uzasadnienia wyroku wynikało, że przedmi ...


Oceniając skargę kasacyjną wniesioną od wyroku WSA rozstrzygającego kwestię określonych decyzją organu podatkowego odsetek za zwłokę od zaniżonej zaliczki - należy uznać ją za pozbawioną uzasadnionych podstaw, w sytuacji oddalenia skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku WSA rozstrzygającego o zgodności z prawem decyzji ostatecznej określającej wysokość samego zobowiązania podatkowego za okres, którego dotyczą odsetki.

Wyrokiem z dnia 18 października 2004 r., sygn. akt I SA/Ka 1288/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekł o uchyleniu decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach - Ośrodka Zamiejscowego w Bielsku-Białej z dnia 9 czerwca 2003 r., Nr PBB1/4218-34/03, wydanej w sprawie określenia Spółce z o.o. "V." odsetek za zwłokę od zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. Z uzasadnienia tego ...


1. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. można na rozprawie tylko przytaczać nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych, ale nie można przytaczać nowych zarzutów. 2. Samo wskazanie naruszonego przepisu bez podania do niego uzasadnienia uniemożliwia sądowi kasacyjnemu odniesienie się do tego zarzutu. 3. Wskazanie naruszenia przepisu, którego dana ustawa nie zawiera nie zobowiązuje NSA do dochodzenia o jaki przepis w rzeczywistości chodziło.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2004 r., I SA/GI 116/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "J." Spółki z o.o. (obecnie "J." Spółki z o.o.) z siedzibą w Mysłowicach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 grudnia 2003 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił przebieg postępowania w spraw ...


Sąd administracyjny nie stosuje bezpośrednio przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Bada jedynie prawidłowość ich zastosowanie przez organy administracji państwowej. Wskazanie więc w podstawie skargi kasacyjnej jedynie przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących postępowania podatkowego bez powiązania ich z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie pozwala traktować tych przepisów jako podstawy kasacyjnej. Stanowisko takie prezentowane jest w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (vide wyrok NSA z 21.04.2004 r. FSK 181/04 ONSA i WSA 2004 Nr 2 poz. 36).

Wyrokiem z 8 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 kwietnia 2004 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach z 29 stycznia 2004 r., którą to decyzją odmówiono Grażynie M. rozłożenia na raty zaległości podatkowej od dochodów pochodzących z nieujawnionych źródeł przychodów za 1 ...

Generowanie strony w 19 ms