Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: związek zawodowy

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2003-02-05 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów przeznaczonych na cele statutowe z tytułu sprzedanych akcji przez Związki Zawodowe, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie przedstawia następujące stanowisko: Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania ...

Czy zapomogi zdrowotne przyznawane nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004r. (data wpływu: 23.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od ...

Związek nie prowadzi działalności czy w tej sytuacji może być zwolniony ze składania deklaracji CIT-2 i zeznania rocznego CIT-8

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926z późn. zm.) na pismo z dnia 05.02.2004r. (uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2004r.) informuje, że interpretacja Związku przedstawiona w w/w piśmie jest poprawna. Zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od ...


Związek zawodowy wnosi o udzielenie informacji: czy w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego dla pracowników i ich rodzin jest organizacją pożytku publicznego – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenia i utrzymania tego ośrodka jest przedmiotowo zwolniony od podatku dochodowego, czy też stanowi dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 14.05.2004 r. (bez znaku) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działalnością p ...

Czy diety przysługujące działaczom związkowym na podstawie art. 10 ust.1 pkt 10 Statutu Związku Nauczycielstwa Polskiego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Stosownie do treści przepisu art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 26. 07. 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody otrzymane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powołania tych osób, nie wyłączają ...

Czy świadczenia bądź też ich ekwiwalenty, które podlegają kwalifikacji do zwolnień podatkowych określonych art. 21 ust. 1 pkt 26, 38 oraz 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacane przez pracodawcę, związki zawodowe oraz Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową są objęte jednym wspólnym limitem (określonym w tych przepisach) dla wszystkich podmiotów dokonujących wypłat na rzecz pracowników?

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), reguluje zwolnienia przedmiotowe. Po myśli tego przepisu, m.in. wolne od podatku dochodowego są: - zgodnie z pkt 26 - zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekracza ...

Rozliczenie kosztów eksploatacji budynku nie stanowiącego własności podatnika (oddanego w zarząd).

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, iż Związek Zawodowy z dniem 01.04.2004 r. stał się Zarządcą Sądowym budynku, w którym część lokali zajmują firmy, dzierżawiące pomieszczenia pod działalność gospodarczą i w którym część pomieszczeń adoptuje się pod przyszłą siedzibę Związku. Z dniem tym Związek uznał, iż prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku dochodowego od ...

Pytanie podatnika dotyczy: możliwości zarachowania w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez XXX SA na rzecz związków działających na szczeblu Grupy XXX SA, będących reprezentantami pracowników, z tytułu negocjowania przez nich umowy społecznej dotyczącej pracowników XXX SA.

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w 2000 roku rozpoczął się proces prywatyzacji XXX SA, która jako jedna ze spółek dystrybucyjnych sektora elektroenergetycznego była objęta procesem prywatyzacji w ramach tzw. Grupy G-8, która obejmuje oprócz XXX SA siedem innych zakładów ener ...

Czy dochody spółki z o.o. której udziałowcem jest wyłącznie organizacja działająca na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, a której celem statutowym jest działalność m. in. szkolnictwo dla dorosłych i bezrobotnych wymieniona w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przeznaczone na te cele, ale nie przekazane na rzecz tej organizacji, korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy?

Z opisanego w piśmie przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że przedmiotem działalności Spółki jest m. in. szkolnictwo dla dorosłych i bezrobotnych oraz pozostałe formy kształcenia, a więc realizacja działalności określonej w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wyłącznym udziałowcem Spółki jest związek zawodowy. Dochody Spółki spełniają warunki art. 17 ust. 1a, 1b, 1c ustawy, są przeznaczone na cele z ...

Generowanie strony w 52 ms