Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oddalenie skargiSłusznie więc Wojewódzki Sąd Administracyjny przywołał art. 274 p.p.s.a., zgodnie z którym z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba, że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych niż brak dowodów.

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2093/01, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odrzucił skargę Zygmunta P o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2003 r., sygn. akt SA/Sz 2093/01. Uzasadniając podano, że w dniu 15 listopada 2004 r. wpłynęła do WSA skarga o wznowien ...


Generowanie strony w 21 ms