Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa)


W ramach zarzutu naruszenia prawa procesowego skutecznie można powoływać się tylko na naruszenie przepisów postępowania, regulujących postępowanie przed tym Sądem, czyli należało wskazać przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), którym Sąd ten miał uchybić akceptując fakt naruszenia przez podatkowy organ odwoławczy przepisów Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 lipca 2004 r., sygn. akt I SA/Ka 1129-1136/03, oddalono skargę Joanny S. na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie z dnia 22 kwietnia 2003 r. nr PPC-2-4408-1 /106 do 113/03/3 w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd stwierdził, że zaskarżonymi d ...

Konstruowanie podstaw kasacyjnych odnoszących się do przepisów postępowania wymaga powołania odpowiednich przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Adresatem zarzutów kasacyjnych może być bowiem jedynie Sąd administracyjny pierwszej instancji działający w oparciu o wskazany wyżej akt prawny. Powołanie przez autora skargi kasacyjnej przepisów Kodeksu postępowania cywilnego należy uznać za błędne.

Wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Stefanii W. na decyzję Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 września 2002 r. utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 lipca 2002 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r. Jak wskazano w uzasadnieniu, organy podatkowe zakwestionowały Skarżącej zar ...

Generowanie strony w 70 ms