Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rażące naruszenie prawa

1. W decyzji organu odwoławczego określono stronę postępowania poprzez wskazanie jej firmy i siedziby, powołanie decyzji wydanej w l instancji i wskazanie daty wniesienia odwołania. Wprawdzie dane te podano również w treści rozstrzygnięcia, jednakże nie zostały one pominięte, a zapoznanie się z treścią decyzji pozwala w sposób jednoznaczny ustalić jej adresata. Również i w tym przypadku strona nie miała wątpliwości, iż decyzja jest skierowana do niej, skoro wniosła od niej skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W tym stanie rzeczy brak było podstaw do uznania, iż organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania, nie stosując się w sposób oczywisty do nakazu określającego elementy, jakie winny się znaleźć w decyzji. 2. Zatem, aby skorzystać z wyjątku od zasady potrącalności kosztów już poniesionych podatnik winien je tak udokumentować, aby wynikał z nich związek z przychodami roku, w którym je zarachowano. W przeciwnym wypadku obowiązuje ogólna zasada potrącania kosztów już poniesionych. 3. Dla prawidłowości określenia zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie ma treść ustawy podatkowej. Koszt w ujęciu ekonomicznym (a takim ujęciem posługuje się ustawa o rachunkowości, które celem jest zapewnienie w sprawozdaniach finansowych rzetelnego obrazu finansów podmiotu, również z uwzględnieniem dalszych okresów) nie jest tożsamy pojęciowo z kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych. Jest to pojęcie szersze. 4. W podstawach kasacyjnych zarzucono Sądowi również naruszenie przepisu art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez wskazania ustępów i punktów naruszonych przez Sąd. Ponadto, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zarzut ten nie został uzasadniony. Naczelny Sąd Administracyjny jest związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod uwagę tylko nieważność postępowania (art. 183 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nie może zatem zastępować strony w formułowaniu uzasadnienia zarzutu.

Wyrokiem z dnia 21 lutego 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę P spółki z o.o. w Szczecinie na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z 1 lutego 2002 r. Decyzją tą Izba Skarbowa utrzymała w mocy decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, określającą skarżącej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1997 r. i ...

Skoro w w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2003 r. nie było jasnej i jednoznacznej regulacji dotyczącej określenia daty, na jaką powinno być dokonane zaliczenie nadpłaty. Wobec tego nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa przez przyjęcie, że datą tą powinien być dzień złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jak to przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny, a nie dzień powstania nadpłaty (czyli dzień zapłaty przez podatnika podatku w wysokości większej od należnej), jak twierdziła skarżąca Spółka.

Wyrokiem z dnia 26 marca 2004 r., III SA 1385/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Spółki Akcyjnej "P." na postanowienie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2003 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu wyroku przedstawiono następujący przebieg post ...

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zdarzeń gospodarczych wynikających z realizacji przedsięwzięcia Modernizacja Oczyszczalni Ścieków

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) uchylam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 23.09.2005r. znak: PP/4430-22/05, dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. U Z A S A D N I E N I E Stosownie do art. 14b § 5 ...

Czy w odniesieniu do kontrahentów, którzy wyrazą na to zgodę oraz przy zapewnieniu autentycznosci i rzetelnosci faktur/ poprzez bezpieczny podpis elektroniczny/, Spółka może wystawiać oryginały i kopie faktur VAT wyłącznie w formie elektronicznej oraz przesyłać i przechowywać je wyłącznie w formie elektronicznej?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 08.02.2005 r., nr 1MUS-1471/NUR1/443-5/05/AB dotyczącego odmowy udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Podatnik wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie prawidłowości interpretacji formy rozliczenia otrzymanego w przyszłości bonusu pieniężnego od Importera za osiągnięcie określonych celów sprzedażowych zgodnie z obowiązującym w sieci Spółki x Programem Bonusów.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po dokonaniu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 24.02.2005r., nr 1471/NTR1/443-43/05/MSt, dotyczącego odmowy udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

czy dochód spółki prawa cypryjskiego uzyskany na terytotium Polski w związku ze sprzdażą akcji celem ich umorzenia, podlega opodatkowaniu w Polsce.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie: zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/RPŁ/423-20/05/KAR z dnia 06.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

dotyczy momentu powstania przychodu, w spółce będącej wykonawcą robót budowlano - montażowych, gdzie faktura za roboty wykonane częściowo w grudniu 2004r., dla wystawienia której podstawą był protokół odbioru robót , została wystawiona w 2005r. Czy będzie to 2004 czy 2005r.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b §5 pkt2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z dnia 21.03.2005r. , nr 1439/ZP/172/2005 i uznaje za nieprawidłowe stanowisko Sp. z o.o. „E” , zawarte w piśmie z dnia 09.02.2005r. , którym Spółka zwró ...

Czy, jeżeli w postanowieniu organu pierwszej instancji pominięto ocenę prawną stanowiska pytającego, to postanowienie takie rażąco narusza prawo?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr PDP/423-14/05/BA/20949, wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do z ...

Fundacja jest posiadaczem akcji w spółce akcyjnej. Zdaniem Fundacji z uwagi na prowadzenie działalności pożytku publicznego której dochody są zwolnione z opodatkowania nie powinna płacić także podatku od dywidendy wypłacanej przez spółkę akcyjną, ponieważ dywidenda jest wykorzystywana na działalność pożytku publicznego.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z dnia 1sierpnia 2005 r. Nr 1436/1BP/423/Int.32/2005 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek płaconych na rzecz Europejskiej Organizacji "G", której Polaka Organizacja "G" jest członkiem.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) w związku z art. 16 ust. 1 pkt 37 lit.c) ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego WarszawaŚródm ...

Generowanie strony w 16 ms