Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozpoznanie

1. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest postępowaniem kasacyjnym, w trakcie którego Sąd bada zasadność podstaw zawartych w skardze kasacyjnej. Tymi podstawami Sąd jest związany, gdyż rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej a bierze tylko pod uwagę z urzędu nieważność postępowania. 2. W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna nie formułuje zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a więc wymienionego w art. 174 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podstawy kasacyjnej. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną związany jest ustaleniami faktycznymi przyjętymi do oceny w zaskarżonym wyroku. 3. Skoro, co wynika z niewątpliwych ustaleń faktycznych małżeństwo T dokonali sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i z tego tytułu uzyskali przychód, skoro nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a cyt. ustawy - to na podstawie bezpośredniego rozumienia tekstu prawnego organy podatkowe i Sąd zasadnie stwierdził, że dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu. Nie powstała zatem wątpliwość interpretacyjna, w myśl zasady, że jasny tekst nie wymaga interpretacji. Przyjęta w polskim orzecznictwie sądowym koncepcji wykładni prawa, która w prawie wspólnotowym znajduje odzwierciedlenie w doktrynie acte clair, wymaga, aby wykładnia prawa była dokonywana tylko w sytuacji zaistnienia wątpliwości interpretacyjnej, czyli niejasnego tekstu prawnego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1291/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Barbary i Krzysztofa T na dwie decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 maja 2002 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. oraz w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w tym podatku. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdzi ...

Ustawodawca w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie wskazał sytuacje, w których możliwe jest ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych. Różnice kursowe powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu, nie mogą wpływać na wysokość osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w momencie przewalutowania powstają różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w momencie spłaty pożyczki powstają zrealizowane różnice kursowe dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy rezerwa tworzona lub zwiększona na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu KDT stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy dyspozycję art. 20 ust. 1 ustawy o rozwiązaniu KDT: „utworzenie rezerwy następuje w terminie, w którym opłata przejściowa stanie się należna” należy interpretować w ten sposób, iż utworzenie rezerwy powinno nastąpić za okres, w którym rozpoznano przychód podatkowy z tytułu świadczenia usługi udostępniania KSE?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy przychód podatkowy powstaje w dniu wystawienia faktury, która jest wystawiana w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od dostawcy dotyczącej wysokości bonusa, czy w dniu otrzymania płatności za fakturę?

INTERP0RETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra F ...

Czy czynność klienta polegająca na zawarciu umowy przy użyciu fałszywych (ewentualnie cudzych) dokumentów, a następnie niedokonywanie płatności za usługi telekomunikacyjne jest czynnością która powoduje, że przepisy PDOP nie mają zastosowania i Spółka nie jest zobowiązana do rozpoznania przychodu opodatkowanego CIT w związku z rozliczeniami z klientem, ponieważ przepisów DDOP nie stosuje się do czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

CIT – w zakresie prawa do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowy jest sposób rozpoznania przez Towarzystwo kosztów uzyskania przychodów z tytułu składki reasekuracyjnej - w momencie ujęcia przychodu z tytułu składki zarobionej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w opisanym stanie faktycznym prawidłowy jest sposób rozpoznania przez Towarzystwo kosztów uzyskania przychodów z tytułu:a) prowizji agencyjnych wyliczanej jako procent składki przypisanej - w momencie ujęcia przychodu z tytułu składki zarobionej,b) dodatkowych prowizji, nie związanych z konkretnymi składkami, w momencie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...


Generowanie strony w 151 ms