Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: majątek spółki

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizy ...

Czy w przypadku przekształcenia dotychczasowej firmy prowadzonej na imię obojga małżonków w spółkę cywilną podatnicy obowiązani są do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy spółki cywilnej? Zdaniem podatników nie ciąży na nich obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia w/w umowy spółki cywilnej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 19 października 2005 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy spółki cyw ...

Czy przychód powstały wskutek wypłacenia wartości udziału w spółce w świetle art. 871 kodeksu cywilnego jest zwolniony od podatku dochodowego, czy podlega opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 21.09.2005 r.( uzupełnionego w dniu 18.10.2005r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym wypłata w pieniądzu dla wspólnika spółki cywilnej części majątku wspólnego, jaka będzie mu przysługiwać z chwilą wystąpienia ze spółki?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 14 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26.07.1991 r. podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika - pana Wiesława Z. z dnia 3 ...

Czy przekazanie środków trwałych przez spółkę jawną występującemu z niej wspólnikowi podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?.

Postanowienie Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 21-12-2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko wnioskodawcy, iż przekazanie środków trwa ...

Czy od przekazania jedynemu 100% udziałowcowi, to jest Gminie Miasto O., całego majątku likwidowanej spółki (nieruchomości, środków trwałych i wyposażenia), PIK "C. O." Sp. z o.o. w likwidacji, będzie musiał zapłacić podatek VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 roku, poz. 60 ze zmianami / po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05 stycznia 2006 roku /data wpływu 06.01.2006r/ P. I. K. "C. O." Sp. z o.o. w likwidacji Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

CZY POWSTAJE OBOWIĄZEK ZAPŁACENIA 10% ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU OD DOCHODU Z REMANENTU LIKWIDACYJNEGO PRZEZ WSPÓLNIKA WYCHODZĄCEGO ZE SPÓŁKI CYWILNEJ.

Wnioskiem z dnia 22.12.2005r uzupełnionym dnia 16.03.2006r podatniczka zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy powstaje obowiązek zapłacenia 10% zryczałtowanego podatku od dochodu z remanentu likwidacyjnego przez wspólnika wychodzącego ze spółki cywilnej. Stan faktyczny przedstawiony we wniosku: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w formie spó ...

Czy wniesienie przez spółkę z o.o. aportem nieruchomości do spółki komandytowej skutkuje powstaniem przychodu na dzień wniesienia tego aportu ?

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznaje stanowisko w przedstawione przez Spółkę we wniosku z dnia 24.01.2006 r. (złożonym 01.02.2006 r.) odnośnie nie powstania przychodu do opodatkowania na dzień wniesienia aportem nieruchomości stanowiąc ...

Czy należy wykazywać, w deklaracji VAT-7 czynność wniesienia aportem składników majątkowych do firmy?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 10-05-2006r. złożonym dnia 11-05-2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji w podatku od towarów i usług co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej; nie wykazywania, w deklaracj ...

1. Czy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej (wnoszone składniki obejmą najprawdopodobniej środki trwałe, wyposażenie oraz m. in. środki obrotowe), o którym mowa w opisanym wyżej stanie faktycznym, powstaje dla wnoszącego aport obowiązek dokonania korekty podatku od towarów i usług?2. Czy rozwiązanie spółki cywilnej , której majątkiem po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem będą wyłącznie objęte udziały w spółce z o.o., wywoła jakiekolwiek skutki w zakresie podatku od towarów i usług?

Wnioskodawca pismem z dnia , zwrócił się do Urzędu Skarbowego o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, przedstawiając w nim następujący stan faktyczny: Wnioskodawca - wspólnik spółki cywilnej, wraz z innymi osobami, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W związku z osiągniętymi rozmiarami działalności gospodarczej wnioskodawca (wraz z ...

Generowanie strony w 9 ms