Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w spółce cywilnej

Zwrot majątku spółki cywilnej przypadającego wspólnikowi występującemu ze spółki nie skutkuje powstaniem u tego wspólnika przychodu podlegającego opodatkowaniu, bowiem dochody uzyskane dla spółki w czasie jej trwania podlegały opodatkowaniu w każdym roku podatkowym.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2003 r. sygn. akt SA/Bk 1013/03 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku oddalił skargę Krzysztofa Ł. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 2 lipca 2003 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły Krzysztofowi Ł. podatek dochodowy od osób fizy ...

Czy przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymanej przez podatnika, w związku z jego wystąpieniem z tej spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie ?

Stan faktyczny: Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkładów oraz ze środków wypracowanych przez spółkę. Przy wystąpieniu ze spółki podatnik otrzyma spłatę zgodnie z przepisam ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest komplementariuszem Spółki Komandytowej. W związku ze zmianą umowy Spółki od dnia 22 lutego 2005r. komplementariusz uczestniczy w zyskach Spółki w 70%. Przed tą datą udział komplementariusza w zyskach Spółki stanowił 85% . Zdaniem podatnika za luty 2005r. zarówno przychody jak i koszty uzyskania przychodów winny być rozliczone proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki komandytowej w danym okresie, który stanowi 85% za okres 01.02.-22.02.2005r. i 70% za okres 23.02.- 28.02.2005r.

Postanowienie Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście , w związku z pismem Spółki z dnia 30.05. 2005r. ( data wpływu 31.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącej rozliczenia prz ...

dotyczy rozliczenia przez Spółkę przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce komandytowej

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, w związku z pismem Spółki z dnia 30.05. 2005r. ( data wpływu 31.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot ...

Zapytanie spółki dotyczyło: ustalenia sposobu opodatkowania rocznej premii wypłaconej w postaci wydania udziałów w spółce zależnej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę członkom zarządu.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 26 lipca 2005 r. (data wpływu: 28.07.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy przychód powstały wskutek wypłacenia wartości udziału w spółce w świetle art. 871 kodeksu cywilnego jest zwolniony od podatku dochodowego, czy podlega opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 21.09.2005 r.( uzupełnionego w dniu 18.10.2005r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Czy darowizna "części zakładu usługowego" świadczącego usługi polegające wyłącznie na wynajmie nieruchomości, prowadzonego w formie spółki cywilnej, dokonana przez ojca (występującego wspólnika) na rzecz córek (wspólników pozostających) jest objęta zwolnieniem z podatku na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowe ...

W jaki sposób rozliczyć zafakturowany przychód spółki, na udziałowców, którzy nie uczestniczyli w jego wypracowaniu?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podstawową działalnością Spółki jest produkcja budowlano - montażowa. Specyfiką tej działalności jest to, że w okresie realizacji budowy ponoszone są przez dłuższy okres koszty, natomiast przychód powstaje w chwili wykonania usługi. W dniu 24.10.2005 r. doszło do poszerzenia składu osobowego spółki oraz do zmiany proporcji udziałów wspóln ...

Pytanie w sprawie terminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotycząceterminów deklarowania i wpłat dochodów uzyskanych z tytułu udziałów w spółce jawnej, opisane w piśmie z dnia 19 grudnia 2005 r. jest nieprawidłowe. Uz ...

Cz pieniądze wypłacone występującemu ze spółki cywilnej wspólnikowi z tytułu zwrotu wkładu gotówkowego wniesionego do spółki oraz spłaty udziału w majątku spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy od sporządzonego na dzień wystąpienia ze spółki remanentu ma zapłacić "zryczałtowany podatek dochodowy" ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 marca 2006 r. (data wpływu 14.03.2006 r.) złożone przez podatnika w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Generowanie strony w 4 ms