Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: funkcja

Czy od dnia 1 stycznia 2004 r. Zarządcy Komisarycznemu przysługują koszty uzyskania przychodu: 1. W wysokości 102 zł 25 gr. misięcznie określonej dla przychodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz.(tj. przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp.)? 2. Czy, tak jak w 2003 r. tj. w wys. 20% uzyskanego przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25. 04. 2005 r.(data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów praw ...

Czy koszty poniesione na zakup biletów lotniczych na przelot z miejsca zamieszkania do Polski i z powrotem dla prezesa zarządu-obywatela Czech, zamieszkałego w Czechach, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Prezesa powołano uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie jest związany ze spółką umową o pracę.

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 25.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z ...

Spółka zwróciła się z zapytaniem, czy zachowanie tylko formy pisemnej uchwały Zgromadzenia Wspólników przyznającej wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu wystarcza, aby zakwalifikować to wynagrodzenie jako koszt uzyskania przychodu dla podatku dochodowego od osób prawnych w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących w latach 2002-2004.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia "M" Sp. z o.o. z dnia 16.05.2005 r. wniesionego na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów Nr US33/NG/4211/241/AM/05 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji c ...

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji przez prezesa zarządu stanowi przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 17 ...

Czy diety otrzymywane przez członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu pełnienia powierzonej im funkcji korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja oodatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej we wniosku z dn. 31.01.2007r. jest nieprawidłowe. Wnioskiem z dnia 31.01.2007r., Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej zwrócił się o wydanie pisemnej interpret ...

Czy można podwyższyć w 2006 r. i 2007 r. podstawową stawkę amortyzacyjną dla automatów do gry o niskich wygranych, napędzanych monetami lub żetonami, które w ramach wygranej wypłacają gotówkę lub żetony, zaliczonych do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, jako urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynnika 2,0? Urządzenia spełniają funkcję rozrywkową, są na wyposażeniu lokali rozrywkowych - barów, pubów, dyskotek.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przeds ...

Czy działalność członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej można uznać za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, któremu przysługują (niepodlegające opodatkowaniu) diety i kwoty stanowiące zwrot kosztów do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2.2280,-zł, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2007 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie stwierdza, iż przed ...

Możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy zawarta umowa ramowa dotycząca pomocy technicznej i rozwoju jest umową o przekazanie wiedzy know-how, a w związku z tym czy istnieje obowiązek spółki polskiej (płatnika wypłacającego należności z tytułu umowy) do pobrania i odprowadzenia w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też wykonywane przez spółkę francuską prace należy uznać za świadczenie usług, a tym samym problem opodatkowania podatkiem dochodowym w Polsce nie występuje?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku otrzymywania przez Wnioskodawcę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce, wynagrodzenie to będzie zwolnione z opodatkowania na terenie Polski zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisie art. 24 ust.1 lit. a i ust. 4 polsko - cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (metoda wyłączenia z progresja)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 10 ms