Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zarząd komisaryczny

Czy od dnia 1 stycznia 2004 r. Zarządcy Komisarycznemu przysługują koszty uzyskania przychodu: 1. W wysokości 102 zł 25 gr. misięcznie określonej dla przychodów o których mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od os. fiz.(tj. przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich, itp.)? 2. Czy, tak jak w 2003 r. tj. w wys. 20% uzyskanego przychodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany uznaje jako nieprawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 25. 04. 2005 r.(data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów praw ...

Zawarłem umowę zlecenia o wykonanie zarządu komisarycznego nad PPKS .Umowa została zawarta na czas określony od 7 marca 2006rdo 10 kwietnia 2006r. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego określona została w umowie na kwotę 8900zł. brutto .W umowie wskazano ,że wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT.Ponadto we wniosku wskazał Pan że nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej.Wątpliwości Pana dotyczą kwestii : -czy usługi ,które Pan świadczył na podstawie powyższej umowy są opodatkowane podatkiem VAT.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia12 kwiecień 2006r; orzeka w następujący sp ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów osiąganych na podstawie umowy zlecenia?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216 § 1 w związku z art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim postanawia uznać stanowisko Podatnika w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przychodów z tytułu wykonywania funkcji zarządcy komisarycznego w Przedsiębiorstwie na ...

w/s opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegających na wykonywaniu funkcji zarządcy komisarycznego

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 29.09.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 15.09.2005 r., nr US-31/PW/443-241/05/KK uznającego za nieprawidłowe s ...


Czy z treści umowy zlecenia zawartej w dniu 31 marca 2006 roku pomiędzy Wojewodą Mazowieckim - Organem Założycielskim dla PPKS a Zarządcą komisarycznym o kontynuowanie sprawowania zarządu komisarycznego wynika odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich a więc czy Zarządca Komisaryczny jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15, ust.1 przedmiotowej sprawy.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w sprawie interpretacji z zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe ...

Podatnik na podstawie umowy z dnia 21.08.2006r. pełni funkcję zarządcy komisarycznego przedsiębiorstwa państwowego. Wobec powyższego zwrócił się z zapytaniem dotyczącym opodatkowania czynności w ramach w/w zarządu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem wnioskodawcy powyższe czynności nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporząd ...

Czy świadczenie usług zarządu komisarycznego na podstawie zawartej umowy zlecenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Postanowienie Na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 14b oraz art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.) oraz przepisów art. 15 ust.1, art.86 ust.1, art.88 ust.4, art.96 ust.1 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dn ...


Generowanie strony w 29 ms