Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nierezydent

Informacje podatkowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2003 r. (uzupełniane pismami z dn. 18.02.2003 r. i z dn. 26.02.2003 r.) zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje, że zasady przekazywania środków płatniczych normuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939 ze zm.). W ...

Osoby prawne jako płatnicy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29-07-2003 znak: DG.1356/03 w sprawie opodatkowania odsetek od pożyczki, należnych dla udziałowca mającego siedzibę w Finlandii, w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spó#17 ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Jaka jest prawidłowa stawka podatku od towarów i usług w odniesieniu do usług rzeczoznawstwa wykonywanych na rzecz nierezydenta niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 24.11.2003r, uzupełnionym pismem z dnia 08.12.2003r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 09. ...

Wątpliwości podatnika dotyczą wykładni § 64 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia w świetle którego podatnik ma prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT m.in. na świadczone usługi telekomunikacyjne, a konkretnie: 1. czy zapłata za wykonaną usługę na rzecz nierezydenta po upływie 90 dni od dnia wykonania tej usługi powinna obejmować również naliczony dodatkowo podatek VAT oraz, 2. za jaki miesiąc w deklaracji VAT-7 należy wykazać korektę faktury VAT zmieniającej stawkę podatku VAT z 22% na 0%.

Z treści pisma przedstawionego przez podatnika wynika, że podpisał on umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych z firmą, która jest nierezydentem w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1178 ze zm.). Z wyjaśnienia Spółki wynika, że na mocy tej umowy operatorzy świadczą wzajemne usługi telekomunikacyjne na zasadzie „obustronnej wymiany ruchu”. ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych.......(Dz. U. nr 137, poz. 1302)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słubicach w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003r. (uzupełnione dokumentami w dniu 30.01.04r., 04.02.04r., 05.02.04r. na wezwanie urzędu) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do zmiany wprowadzonej w art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21 czerwca 199 ...

Czy przychody podmiotów nie mających siedziby i zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uzyskane z tytułu świadczonych na rzecz Spółki usług o charakterze nematerialnym (w tym usług szkoleniowych) powinny podlegać opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o podatku dochodowym.

W odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.11.2003 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137 poz. 926 ze zm.) informuje, iż nie podziela stanowiska Spółki w sprawie nie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych przez podmioty nie mające siedzi ...

Czy przysługuje prawo do stosowania stawki 0% na podstawie § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) w przypadku kompensaty należności z kontrahentem zagranicznym.

Zgodnie z § 65 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do sprzedaży towarów nabywanych przez nierezydentów, niebędących podatnikami, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetwo ...

Czy usługi konsultingowe, prowizja od sprzedaży, prowizja z tyt. pośrednictwa w sprzedaży, usługi transportowe, umieszczenie w spisie firm międzynarodowych (katalog, internet) - świadczone przez nierezydentów na rzecz płatnika podlegają zryczałtowanemu podatkowi na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o p.d.o.p.

W odpowiedzi na pismo z dn. 28.10.2003 r. przesłane do tutejszego Urzędu przez Urząd Skarbowy Warszawa - Mokotów dniu 20.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o poda ...

Pytania Spółki dotyczą: 1. wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek wypłacanych nierezydentom; 2. obowiązku sporządzania przez Bank deklaracji PIT-8A i informacji podatkowych IFT-1/IFT-1R, PIT-11/8B.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank pełni funkcję płatnika zryczałtowanego poda ...

Generowanie strony w 2 ms