Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rzeczy osobiste

W jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych "Allegro"?

Podatnik w dniu 20.05.2005 r., składając powyższy wniosek zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób należy odprowadzać podatek od sprzedaży towarów używanych, będących własnością prywatną, na aukcjach internetowych „Allegro”. Z uwagi na to, iż złożony wniosek nie zawierał informacji, czy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, bądź postępowanie przed sądem admin ...

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 o podatku akcyzowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity -Dz.U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.03.2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwierdza, iż przedstawione we wniosku stano ...

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego uzytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w zwiazku z wykonywaną pracą) objętego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku akcyzowego stosownie do art.25 ust.2 ustawy z dnia 23.stycznia 2004r. o podatku akcyzowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia I997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005r. (data wpływu do Urzędu 07-06-2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku akcyzowego, stwie ...

Czy w przypadku złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego (stanowiącego przedmiot osobistego użytku osoby przebywajacej czasowo na terytorium RP w związku z wykonywaną pracą) objetego przed 01.05.2004r. procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła, przedmiotowy pojazd korzysta ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do §1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005r. zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005r. (data wpływu do Urzędu 07-06-2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług ...

Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy osobistych z uwagi na fakt, iż od momentu zakupu upłynęło więcej niż pół roku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 8 ms