Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: administracja samorządu terytorialnego

Określenie "administracja samorządu terytorialnego", użyte w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84), obejmuje także wojewódzki zarząd dróg.

Pytanie prawne zostało przedstawione w następującym stanie faktycznym sprawy: Zarząd Dróg Wojewódzkich w (...) pismem z dnia 8 stycznia 2001 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w O. o zwrot zapłaconego podatku od nieruchomości za lata 1999-2000 oraz o zaniechanie jego poboru w następnych latach. Wnioskodawca w uzasadnieniu swego żądania powołał się na art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 199 ...

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz czy do pobieranej opłaty należy doliczyć podatek VAT?

W dniu 07.04.2005r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz czy do pobieranej opłaty należy doliczyć podatek VAT. Z przedstawionego przez podatnika we wniosku stanu faktycznego w ...

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych od zakładu budżetowego (powołanego przez Gminę) za nieruchomości oddane w trwały zarząd?

W dniu 07.04.2005r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług Gmina ma obowiązek opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych od zakładu budżetowego (powołanego przez Gminę) za nieruchomości oddane w trwały zarząd. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że przekazanie nieruchomości w tr ...

Czy czynsz dzierżawny otrzymany od starostwa powiatowego z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowi obrót w podatku od towarów i usług dla Urzędu Gminy (...)?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Art. 28 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (Dz. U. nr 42 poz. 372 z 2002r.) stanowi, że obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wydzierżawiającym jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej. Koła łowieckie uiszczają z tytułu dzierżawy czynsz, który staro ...

W związku z przystąpieniem gminy do Sektorowego Programu Operacyjnego wspierającego inwestycje w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, prosimy o wydanie opinii na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa o braku możliwości odliczenia podatku VAT dla Gminy od zakupów towarów i usług związanych z następującymi zadaniami: 1) budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem , 2) remont budynku muzeum. Obydwa zadania nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną, mają jedynie służyć społeczności lokalnej nieodpłatnie. Gmina chce podjąć się wykonania powyżej opisanych zadań z uwzględnieniem możliwości dofinansowania środkami poza budżetowymi. Ponieważ budowa placu zabaw oraz remont budynku muzeum nie jest związana ze sprzedażą towarów i usług, tym samym podatek VAT z rachunków za ich wykonanie nie podlega odliczeniu na mocy przepisów ustawy o VAT, z art. 86 ust. 1. Brak możliwości odliczenia podatku VAT z rachunków dokumentujących zakup towarów i usług na zadania przedstawione w sytuacji powyżej ma charakter przedmiotowy i obowiązuje wszystkich podatników bez względu na ich status i formę prawną.

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku Nr FN 30/09/2005 z dnia 7 czerwca 2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uznaje za prawidłowe stanowis ...

Pytanie podatnika dotyczy refakturowania usługi (decyzji) zajęcia pasa drogowego.

Pismem z dnia 05.07.2005 r. zwrócił się Pan z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Podatnik przy wykonywaniu robót budowlanych występuje do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku urzędu miasta o wydanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego. Fakt ten jest udokumentowan ...

Podatnik (spółka komandytowa) zmienia adres siedziby co skutkuje zmianą właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT. Zmiana adresu siedziby następuje z dniem 01.07.2005 r. a zostaje ujawniona w KRS po kilku miesiącach. Z jaką datą nastąpi zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 28.06.2005 r. nr sygn. 05/0000/TS/ag/01/01 (wpływ do US 30.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastos ...

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycji polegającej na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SPZOZ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów i usług wy ...

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dotyczących inwestycjipolegającej na wyposażeniu miejsca pracy dla konserwatora zieleni?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści Ordynacją podatkową, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku od towarów ...

Czy podatek od towarów i usług zawarty w fakturach dokumentujących nabycia towarów i usług związanych z realizacją przez gminę inwestycji dofinansowywanej ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji oraz Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", polegającej na modernizacji i wyposażeniu sali Ochotniczej Straży Pożarnej podlega odliczeniu?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zwanej w dalszej treści "Ordynacją podatkową", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, po rozpatrzeniu wniosku (...), zwanego dalej "podatnikiem", Nr RO-3030-9/1/2006 z dnia 12 stycznia 2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania pra ...

Generowanie strony w 30 ms