Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szpital

Szpital zwrócił się z zapytaniem: czy w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), usługi sterylizacji sprzętu medycznego, świadczone przez Szpital dla innych placówek medycznych, kwalifikowane są jako PKWiU 33.10.92 ze stawką 7%?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Szpitala – przedstawione we wniosku z dnia 04.04.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu w dniu 07.04.2005r., uzupełnionym pismami z dnia 24.05.2005r. oraz z dnia 08.06.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Przedmiotem pytania Podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest potwierdzenie jego stanowiska, iż wydatki poniesione przez XXX Poland Sp. z o.o., wymienione w punkcie i) oraz ii), stanowią w pełnej wysokości jego koszty uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Jaka jest stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości działki gruntu będącej w użytkowaniu Szpitala?: 1. Stanowiącej teren budowy Szpitala, a obiekty znajdujące się na tej działce nie są przekazane do użytku. 2. Działki, która jest zabudowana częścią budynku podstacji transformatorowej oraz 3. Działki stanowiącej drogę leśną.

Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia udzielić na wniosek podatnika pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż ogół gruntów będących w posiadaniu Szpitala winien ...

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy realizacji przebudowy budynku szpitalnego na cele mieszkaniowe?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ), art. 2 pkt 12, art. 146 ust. 1 pkt 2a, ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 06.05.2005 r. (data wpływu 11.05.2005 r.), znak DA/1/05 uzupełnionego pismem z dnia 24.05.2005 r. ...

Wniosek dotyczy stawki podatku od towarów właściwej dla czynności sprzedaży posiłków pracownikom szpitala w szpitalnej stołówce.

Działając na podstawie art. 14a, art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Szpitala o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej stawki podatku właściwej dla czynności sprzedaży posiłków pracownikom szpitala w szpitalnej stołówc ...

Odliczanie podatku następuje poprzez ustalenie proporcji zgodnie z ust. 3-10 art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług. Obliczony wskaźnik wynosi 4%. Wątpliwości Podatnika dotyczą ujęcia w pozycji 43 deklaracji VAT-7 wartości zakupów.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. art. 5 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.04.2005 r., znak L.Dz.GK.-312/44/05 (data wpływu 12.05.2005 r.) wraz z uzupełnieniem z dnia 13.06.2005 r., znak L.D ...

Szpital udziela pożyczek na cele mieszkaniowe ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników wg regulaminu. Określone w umowie odsetki od wyżej wymienionych pożyczek zwiększają fundusz socjalny oraz stanowią świadczenie zwolnione od podatku VAT. Podatnik w swoim wniosku przedstawił następujące stanowisko: Dokument w formie wykazu - zestawienia kwot odsetek - przyjmowany jest do rejestru sprzedaży VAT i kwota należna z tytułu odsetek kwalifikowana jest jako świadczenie zwolnione od podatku i wykazywane w deklaracji VAT-7 w pozycji 20.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. art. 5 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 22.04.2005r., znak L.Dz.GK.-312/44/05/ (data wpływu 12.05.2005r.) wraz z uzupełnieniem z dnia 10.06.2005 r., znak L.D ...

Czy szpital niepubliczny będący jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną przez miasto może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2005r. uzupełnionego pismem z dnia 12.08.2005r. ( data wpływu 16.08.2005r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia „Z” Spółki z o.o. ...

Jaka stawka podatku VAT jest stawką właściwą przy zakupie szkiełek mikroskopowych dla potrzebZakładu Patomorfologii naszego szpitala?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U.z 2005r. Nr 8, póz. 60), po rozpatrzeniu wniosku , z dnia 01.04..2005r. (data wpływu do urzędu ), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późniejszymi zmianami). Naczelnik Trz ...

Generowanie strony w 94 ms