Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiedlenie

Czy fakt zasiedlenia mieszkania oraz posiadanie protokołu odbiorczego umożliwia skorzystanie z odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu poniesionych w 2004 roku wydatków na remont i modernizację nowego lokalu mieszkalnego?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 roku ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , oceniając stanowisko odnośnie ulgi z tytułu odlicze ...

Czy od ustanowionego prawa do lokalu mieszkalnego przekształconego ze strychów, w przypadku gdy budynek jest zasiedlony, budowę obiektu zakończono przed ponad 5 laty, a zasiedlenie nastąpiło przed 01. maja 2004r., nie nalicza się podatku VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 października. 2005 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego 24 października 2005 roku) S.M. w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu z ...

Podatek naliczony wykazany na fakturze VAT w związku z zakupem nowego niezasiedlonego wcześniej lokalu mieszkalnego, którego maksymalny czas posiadania przez Spółkę będzie wynosił 3-6 miesięcy (okres remontu) oraz w fakturach remontowych lokali mieszkalnych będzie podlegał odliczeniu od podatku od towarów i usług w stpniu w jakim zakupy te będą służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

przepisu art. 29 ust. 8 nie stosuje się w przypadkach jeżeli ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed dniem 1 maja 2004r. - art. 153 ust. 2 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2007 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2005 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1966 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu nastąpiło w 2007 roku, zaś zasiedlenie budynku nastąpiło w styczniu 1967 roku. W związku z powyższym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a także zasiedlenie tego lokalu nastąpiło przed 1 maja 2004r. Oznacza to, że w takim przypadku art. 29 ust. 8 ww. ustawy nie znajduje zastosowania, lecz art. 153 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż w takim przypadku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność lokalu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Skoro zatem do dostawy lokali mieszkalnych stosuje się stawkę podatku 7%, tym samym sprzedaż udziału w nieruchomości wspólnej tj. w wieczystym użytkowaniu gruntu też będzie opodatkowana stawką 7%. Natomiast w przypadku, gdy przedmiotem dostawy jest udział w nieruchomości wspólnej spełniającej funkcje użytkowe, Spółka winna zastosować podstawową stawkę podatku VAT w wysokości 22%. Stanowisko Spółki odnośnie dostawy lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującej prawo wieczystego użytkowania wieczystego gruntu oraz współwłasności w tych częściach budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali znajdujących się w budynkach, podlega opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT jest prawidłowe. Odnośnie pierwszego zasiedlenia, należy stwierdzić, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu użytkownikowi obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minist ...

W przedmiotowej sprawie przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ustanowienie odrębnej własności lokalu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 153 ust. 2 ww. ustawy

W odpowiedzi na wezwanie Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 21.04.2008 r. (data wpływu 23.04.2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 28.04.2008 r. (data wpływu 30.04.2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 01.04.2008 r. znak. IPPP1-443-218/08-2/IZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Pr ...

Generowanie strony w 8 ms