Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Czy podlega opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalność polegająca na prowadzeniu apteki przez Dom Zakonny.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 oraz art.216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005 r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie Nr L.dz. 12/04/05 z dnia 15.04.2005r. (data wpływu 18.04.2005r.) uzupełnionym pismem Nr L.dz. 15/04/05 z dnia 25.04.2005r. (dat ...


dotyczy możliwości odliczenia od dochodu darowizny w pełnej wysokości na kościelne cele charytatywno-opiekuńcze

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 19.04.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odliczenia od dochodu darowizny przekazanej na cele charytatywno-opiekuńcze Kościoła Katolickiego, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordyna ...

Dotyczy stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sposobu dokumentowania darowizn przekazywanych kościelnym osobom prawnym na działalność charytatywne - opiekuńczą w celu jej odliczenia od podstawy opodatkowania.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacjapodatkowa (j .t . Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu zażalenia z 03marca 2005 r.. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa -Mokotów z dnia 18 lutego 2005 r.Nr 1433/NG/GF/III/art.l4a/zap.5/52/05wydane w sprawie udzielenia pisemnej interpre ...

Czy w związku z uchwałą Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 marca 2005r., małżonkowie ,,X" mają prawo w zeznaniu podatkowym PIT-36 za rok 2004, odliczyć od dochodu w całości (bez limitu) darowizny przekazane na ,,na kościelną działalność charytatywno - opiekuńczą " ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2005-04-25 o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie, dotyczącej odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn prz ...

dotyczy odliczania darowizn "kościelnych"

Dyrektor Izby Skarbowej Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 9, art. 26 ust. 5 - 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17.05.198 ...

czy podatnik opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z przepisami art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może pomniejszyć swój dochód do opodatkowania o kwotę darowizn przekazanych na kościelną działalność opiekuńczo - charytatywną, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy stosunek Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60) oraz art. 30c ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku, który wpłyn ...


Czy darowizna przekazana w 2004r. na działalność charytatywną prowadzoną przez kościelną osobę prawną: parafię Kościoła Rzymsko-Katolickiegow wys....... zł. będzie podlegać w całości odliczeniu w 2004r. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) oraz art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 , poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia .....2005r. w sprawie inte ...

� Czy darowizny przekazane na działalność charytatywno - opiekuńczą kościelnych osób prawnych podlegają u darczyńcy odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w pełnej wysokości, tj. bez limitu odliczenia wynikającego z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?� Czy istnieje obowiązek udokumentowania dokonanej darowizny potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy Parafii, czy wystarczy tylko pisemne pokwitowanie otrzymania darowizny wystawione przez proboszcza?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm) po rozpoznaniu wniosku Pana X o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, skierowanego do tutejszego organu podatkowego w dniu 03.08.2005r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sochaczewie p o s t a n a w i ...

Generowanie strony w 27 ms