Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: osoby trzecie

1. Przepis art. 327 Ordynacji podatkowej stanowi, że ustawowe zastawy powstałe przed dniem jej wejścia w życie ulegają wygaśnięciu. Znaczy to, że we wspomnianej dacie odpadła prawnomaterialna podstawa prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec samochodów osobowych stanowiących własność Spółki C. Do zajęcia tych samochodów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Spółki E. doszło bowiem na podstawie art. 49 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, który to przepis postanawiał, że Skarbowi Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych przysługuje ustawowe prawo zastawu na wszystkich przedmiotach służących podatnikowi do wykonywania działalności zarobkowej, niezależnie od tego, czyją własność przedmioty te stanowią, jeżeli zostały one zajęte w zakładzie podatnika. 2. Zastaw na podstawie art. 49 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, w przeciwienstwie do zastawu z art. 23 ustawy, aktualizującego się w momencie zaistnienia okoliczności, z którymi prawo łączy powstanie zobowiązania podatkowego lub doręczenia decyzji wymiarowej, powstał z chwilą zajęcia, a więc dokonania określonej czynności egzekucyjnej. Organ egzekucyjny nie wstąpił i nie mógł wstąpić w prawa właściciela pojazdów. Nawet gdyby doszło do zajęcia egzekucyjnego sensu stricto, to zajęcie ma charakter proceduralnej czynności techniczno - prawnej, nie prowadzącej do zmiany prawa własności. Taka zmiana dokonałaby się dopiero w momencie sprzedaży egzekucyjnej, dzięki której uprawniony wierzyciel publicznoprawny uzyskałby prawnomaterialny tytuł do środków pieniężnych służących zaspokojeniu. 3. Doktryna i judykatura postępowania egzekucyjnego są zgodne, że w razie egzekucji z ruchomości (art. 845 kpc) wierzyciel wskutek zajęcia uzyskuje jedynie prawo zaspokojenia z tej ruchomości, co dłużnika nie pozbawia własności zajętej ruchomości.

Urząd Skarbowy w Z., powołując się na przepis art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) wydał w dniu 3 grudnia 1996 r. postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązań Spółki w Z. z tytułu podatku od towarów i usług. Zabezpieczenia dokonano przez zajęcie ruchomości i innych praw majątkowych Spółki. Na liście zajętych ruchomości znalaz ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami materiałów zużytych do likwidacji uszkodzenia linii energetycznych spowodowanych przez osoby trzecie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tak, więc przy zakupie towarów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, tj. słupów energetycznych oraz innych elementó ...

Czy można zapłacić zaległy podatek VAT za osobę, która poprosiła o to, nie udzielając pisemnego pełnomocnictwa?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesku w dniu 19.02.2004 r. interpretacji (znak: US RK-005/1/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącej możliwości zapłaty zaległości w podatku od towarów i ...

Przedmiotem zapytania Podatnika jest sposób opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży ekspektatywy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, zainwestowanej w kupno innego mieszkania i jego remont.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam udzieloną informacją przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu pismem z dnia 01.06.2004 r. Nr PD3/415/50/BR/04, na zapytanie z dnia 07 maja 2004 r. Z treści przedstawionego w piśmie z dnia 07 maja 2004 r. stanu faktycznego wynika, że w 1999 r. zawarła Pani ...


Podatnik pyta, czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. zmieniły się zasady dotyczące refakturowania usług świadczonych przy pomocy osoby trzeciej.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pismem numer Fn 3022/1/2004 z dnia 20 maja 2004 r. (data doręcze ...

Stan faktyczny: Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W prowadzonej działalności Spółka organizuje dla swoich odbiorców akcje promocyjne, w których przyznaje nagrody (konkursy związane ze sprzedażą premiową). Dla każdego z konkursów organizowanych przez Spółkę opracowywany jest regulamin, opisujący zasady uczestnictwa w konkursie. Informacja o konkursie jest wywieszana na halach sprzedaży Spółki. Z reguły ukazuje się również w lokalnych mediach (prasa, radio). Konkursy przeprowadzane zgodnie z opracowanym regulaminem Spółka organizuje i przeprowadza samodzielnie bądź zleca ich organizację i przeprowadzenie osobie trzeciej (opracowanie i produkcja materiałów reklamowych, zakup, wręczanie nagród). W tym stanie faktycznym zostały postawione następujące pytania: 1)Czy wartość nagród otrzymanych w konkursie zorganizowanym zgodnie z opracowanym regulaminem jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym na przedsiębiorcy wydającemu nagrodę ciąży obowiązek sporządzania informacji o wysokości przychodów, o którym mowa w art. 42a ustawy? 2) Czy jeżeli konkurs na zlecenie Spółki organizuje i przeprowadza osoba trzecia prowadząca w tym zakresie działalność gospodarczą, na tej osobie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do wydawanych prze tą osobę trzecią nagród?

Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pdof,” zawiera przykładowy katalog przychodów określonych jako przychody z innych źródeł. Użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności,” jednoznacznie wskazuje, że wyliczenie przychodów z innych źródeł nie ma charakteru wyc ...

Czy na podstawie oświadczenia członka Spółdzielni, Spółdzielnia może wystawić faktury za opłaty eksploatacyjne i media osobie trzeciej, wynajmującej lokal od członka Spółdzielni, nie będącej w żadnym stosunku prawnym ze Spółdzielnią?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 03.12.2003 r. (data wpływu 10.12.2003 r.) informuje, że faktura VAT dokumentująca sprzedaż towaru lub usługi winna być wystawiona na nabywcę tego towaru lub usługi a nie na osobę trzecią. Według stanu faktyc ...

Czy byli wspólnicy spółki cywilnej, będący osobami trzecimi odpowiedzialnymi za zaległości podatkowe spółki mogą dokonać korekty deklaracji VAT-7?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 i art. 14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu pisemnego wniosku Pana z dnia 28 kwietnia 2005 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia i ...

W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Generowanie strony w 29 ms