Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przelew

Czy przelew praw nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przelew praw nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - bior ...

Pytanie podatnika Czy powstałe w wyniku takiej operacji przelania środków zgromadzonych na rachunku walutowym na inny rachunek prowadzony w walucie polskiej różnice kursowe (ujemne i dodatnie) Spółka prawidłowo – zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 1 a oraz art. 12 ust. 2 a i 3 ustawy o pdop – zalicza odpowiednio ujemne do kosztów uzyskania przychodów lub dodatnie do przychodów podatkowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii powstania różnic kursowych w wyniku dokonania operacji przelania środków zgromadzonych na rachu ...

Czy firma "X", jako kupujący,może zaliczyć poniesione wydatki na nabycie używanych telefonów w koszty uzyskania przychodów,przy uwzględnieniu faktu,iż kwota netto ceny za te telefony nie jest przekazywana sprzedającemu ,ale jest przekazywana przez firmę "X" w imieniu sprzedającego na rachunek bankowy fundacji "Y" jako darowizna ze strony sprzedającego na rzecz fundacji "Y".

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005 r. /wniosek uzupełniono dn. 01.08.2005 r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, stwierdza, że stanowisko wnios ...

Czy dla powstania podatkowych różnic kursowych, nie ma znaczenia fakt dokonania przelewu, udzielonej pożyczki walutowej, w złotówkach?

W dniu 13.07.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca w dniu 3.09.2004r. zawarła umowę pożyczki z podmiotem zagranicznym do maksymalnej wysokości 150.000,00 EURO. Umowa pożyczki nie uległa dotychczas zmianie, np. pop ...

W sprawie wydatków dotyczących stałych opłat związanych z działalnością gospodarczą poniesionych za pośrednictwem banku.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a § 1, art. 14a § 3 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy uznaje stanowisko Pana zawarte we wniosku z dnia 29 czerwca 2005 r. (wpływ do Urzędu 01 lipca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Czy sprzedaż na rzecz rolników, którzy za towar płacą przelewem powinna być ewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrującej ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2005 r. uzupełnionego 12.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów ...

Czy Spółka podlega obowiązkowi odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego podatku dochodowego od wypłacanych kwartalnie odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w EUR od firmy z Niemiec, jeśli tak, to w jakiej wysokości? Spółka zaciągnęła w 2005 r. pożyczkę w EUR. Odsetki są naliczane w EUR. Jakim kursem powinny być przeliczone na PLN?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 14.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczel ...

Czy wskutek transakcji, w wyniku której Spółka nie przelewa środków na konto Wierzyciela, a zaspokojenie dotychczasowych Wierzycieli odbywa się poprzez spłatę zobowiązań przez osobę trzecią (Pożyczkodawcę), następuje podatkowa realizacja różnic kursowych powstałych w związku z odmiennym kursem waluty z dnia zaciągnięcia zobowiązań i dokonania przelewu środków na rachunek Wierzycieli?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 12 ...

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń i składek ZUS w przypadku, gdy przelewy zostały wykonane w dniu 30 i 31.12.2005 r., a system bankowy część z nich zaksięgował w dniu 02.01.2006 r.

Spółka, w ramach prowadzonej działalności, ponosi wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników, wykładowców oraz innych osób związanych z obsługą szkoleń. Na koniec każdego miesiąca wypłacane są wynagrodzenia wymienionym osobom. W dniu 30 i 31 grudnia 2005 r. wykonane zostały wszystkie przelewy związane z zapłatą wynagrodzeń, należnych podatków i składek ZUS, natomiast system bankowy część wykon ...

Czy przy przelewie powierniczym podatnikiem VAT jest wykonujący usługę windykacji wierzytelności, którą nabył na podstawie przelewu powierniczego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu do Urzędu 30.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej pytania nr 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego War ...

Generowanie strony w 93 ms