Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: parking płatny

Czy podatnik pobierający opłatę w imieniu Zarządu Dróg Miejskich, zwolniony jest z obowiązku posiadania kas fiskalnych do rejestracji obrotu z obsługi płatnych miejsc postojowych?

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie znak PP I/443-13/05 z dnia 07.04.2005 r. wydane dla przedsiębiorstwa turystyczno - usługowego w sprawie interpretacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w ...

Czy bilety parkingowe wystawiane w kraju i zagranicż za parkowanie i konieczny postój samochodów służbowych można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w związku ze złożonym w dniu 29.03.2005r. wnioskiem Pana z dnia 29.03.2005r. prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą s. c. NIP z siedzibą przy ul. , , w sprawie interpretacji pr ...

Pytanie podatnika dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych przez Spółkę kwot stanowiących zwrot poniesionych przez pracowników odbywających podróże służbowe wydatków związanych z płatnym parkingiem czy też przejazdem płatną autostradą.

We wniosku zostały postawione dwa pytania: 1. czy zwrot pracownikom wydatków, za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat za parkingi, poniesionych w związku z podróżą służbową odbywaną własnym środkiem transportu pracownika mieszczą się w zakresie przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2. czy Spółka jako płatnik zwolniona jest z poboru zaliczek na podatek ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązków Spółki jako płatnika wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku wypłaty przez pracodawcę kwot stanowiących zwrot poniesionych przez pracowników odbywających zagraniczne i krajowe podróże służbowe wydatków związanych z płatnym parkingiem czy też przejazdem płatną autostradą.

We wniosku zostały postawione dwa pytania: 1. czy zwrot pracownikom wydatków, za przejazd płatnymi autostradami oraz opłat za parkingi, poniesionych w związku z podróżą służbową odbywaną własnym środkiem transportu pracownika mieszczą się w zakresie przychodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, 2. czy Spółka jako płatnik zwolniona jest z poboru zaliczek na podatek ...

Czy wydatki pracowników na karty parkingowe, poniesione w związku z wykonywanymi zadaniami służbowymi, potwierdzone paragonem fiskalnym oraz dokumentami wymaganymi stosownie do regulacji wewnętrznych Banku stanowić mogą koszty uzyskania przychodów ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 09.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 09.01.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki pracowników na karty parkingowe, pon ...

Czy poniesione wydatki na zakup karty parkomatowej typu pre-paid można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.06.2007r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 11.06.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycz ...

Czy Wnioskodawca pobieraną opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych powinien opodatkować podatkiem VAT i potwierdzić zaistniały fakt fakturą VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Zwrot dodatkowych kosztów delegacji w świetle podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy od kwot zasądzonych tytułem wykonawczym wydanym przez sąd powszechny w sprawach kierowanych przeciwko byłym właścicielom pojazdów usuniętych na zlecenie policji z drogi publicznej w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za okres pierwszych 6 miesięcy niezakończonej usługi wykonywanej na rzecz Skarbu Państwa, dozorca parkingu powinien naliczyć podatek VAT i podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy zwrot za przejechane podczas podróży służbowej kilometry prywatnym samochodem obejmuje wszystkie koszty (w tym np. opłaty parkingowe, za przejazd autostradą), tzn. czy stawka za 1 km użycia prywatnego samochodu obejmuje wszelkie koszty tego użycia, czy też koszty inne niż paliwo stanowią odrębny tytuł do rozliczenia kosztów podróży, a zwrot tych kosztów jest niezależny od kosztów za przejechane kilometry? Czy dodatkowe koszty użycia są dla pracownika zwolnione z opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 87 ms