Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi składowania

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku prowadzenia działalności polegającej na wykonywaniu usług związanych z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem?

Firma W.P.U.H. ,,D" w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wykonuje usługi związane z wywozem ziemi z placów budowy wraz z jej składowaniem. Podatnik posiada zezwolenie na składowanie tego rodzaju odpadów wydane przez Starostę Poznańskiego w dniu 03.03.2004r.Zdaniem strony wykonywanie ww. usług, zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ...

opodatkowanie zerową stawką podatku VAt usług składowania towarów /niewspólnotowych /w skladzie celnym .

Na podstawie art.14"b"par.5 pkt2 u.o.p. zmieniam z urzedu postanowienie Naczelnika U.S. w sprawie interpretacji przepisow prawa podatkowego i postanawiam orzec w sposob nastepujący: stanowisko strony zawarte we wniosku z dn.02.03.05r. jest nieprawidłowe Pismem z dn.02.03.05r. strona wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretaccji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, prz ...

Czy usługi składowania odpadów wykonane na rzecz nabywców usług w ramach akcji "Sprzątanie świata" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 17.10.2005 r. oraz z dnia 25.10.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie o ...

Podatnik prosi o potwierdzenie słuszności swojego stanowiska , że do w/w czynności ma zastosowanie na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 i 17 ustawy stawka podatku VAT 0%. Dodatkowo Podatnik zapytuje czy wyżej wymienione czynności wykonywane na terenie portu morskiego, ale w innym kraju członkowskim również podlegają stawce VAT 0%.

Stan faktyczny: Podatnik otrzymuje zlecenie obsługi towaru, który znajduje się na terenie portu. Bezpośrednim zleceniodawcą Podatnika jest importer towaru i dla niego Podatnik wykonuje kompleksową usługę związaną z czynnościami prowadzącymi do dopuszczenia do obrotu importowanego towaru. Towar przypłynął jednym ze środków transportu morskiego wymienionym w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. a–f ustawy z dn ...

Stawka podatku VAT na świadczenie usług w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku XXX z dnia 30 maja 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustalenia stawki podatku od towarów i usług na świadczenie usług w zakresie zbierania i przetwar ...

czy należy zwiększyć podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o koszty składowania pszenicy i czy usługa ta powinna być opodatkowana w miejscu położenia nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Usługi składowania nie podlegają opodatkowaniu na terytorium Polski.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Jakie jest miejsce świadczenia usług magazynowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy do usług opisanych w stanie faktycznym zastosowanie będzie miał art. 28e ustawy o VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu usług składowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 86 ms