Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały biurowe

Czy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, za używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego wypłacane na podstawie kodeksu pracy, oraz czy na mocy art. 21 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy ze zwolnienia korzysta ekwiwalent za materiały biurowe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 11 i pkt 13 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku M. w S. z dnia 15.03.2005 r. (znak: MGOPS/3364/1/2005), który wpłynął do tut. organu w dniu 17.03 ...

Czy zakup literatury związanej z podatkami (gazety, książki) może być traktowany jako zakup materiału biurowego i może być udokumentowany paragonem zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r.?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), § 3 pkt 3 lit. b i c, § 12 ust. 3, § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 22.02.2005 r ...

Czy materiał biurowy zakupiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. segregator) jest materiałem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. i w związku z pkt. 10 załącznika nr 2 ww. rozporządzenia podlega wpisowi do kolumny dziesiątej księgi?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), § 3 pkt 3 lit. b i c, § 12 ust. 3, § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 22.02.2005 r. ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów z najmu mieszkania można zaliczyć koszty zakupu materiałów biurowych służących do przechowywania dokumentów i prowadzenia dokumentacji związanej z najmem?

Postanowienie. Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 07.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obciążenia przychodów z najmu mieszkania w ... kosztami zakupu materiałów biurowych ( ...

Czy wydatki poczynione na zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, sprzętu biurowego stanowią koszt uzyskania przychodów, jeżeli zostały sfinansowane z dotacji przyznanej przez Powiatowy Urzą Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W dniu 29.12.2006 r. wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Rawiczu z zapytaniem: czy wydatki poczynione na zakup mebli biurowych, materiałów biurowych, sprzętu biurowego stanowią koszt uzyskania przychodów do zaksięgowania po stronie wydatków? Zakup ten został w całości sfinansowany z dotacji przyznanej przez Powiatowy Urząd Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ...

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zostały zakupione materiały takie jak(długopisy, temperówki, kalendarze itp). Czy ww. przedmioty należy traktować jako reklamę czy reprezentację?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22 lutego 2007r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczania w ciężar kosztów działalności gospodarczej wydatków związanych z ...

Czy Spółka prawidłowo stosuje metodę zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości nabytych materiałów biurowych i reklamowych przeznaczonych do zużycia na własne potrzeby dopiero z chwilą wydania ich z magazynu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności nieodpłatnego przekazania przez Podatnika materiałów biurowych na potrzeby związków zawodowych.

Działając na podstawie art. 14a, art. 169 § 4 w związku z art. 169 § 1, art. 216 i art. 217, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 27.11.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualn ...


Kwestia ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zakupu materiałów biurowych, książek tematycznych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy- Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 217, poz. 1590 ) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie stwierdza, że stan ...

Generowanie strony w 25 ms