Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieodpłatne świadczenie usług

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego - świadczenie bezpłatnie na rzecz taksówkarzy - członków organizacji - usługi obsługi centrali wzywania radio taxi - podlega opodatkowaniu podatnikiem podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst ustawy Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60), art.5 ust.1, art.8 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2005r /data wpływu 15.03.2005r/ w sprawie udzielenia interpretacji co do zak ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na potrzeby osobiste pracownika?

Z wniosku wynika, że Spółka nabyła od polskiego kontrahenta usługi przeprowadzki-przewozu rzeczy osobistych pracownika poza terytorium Rzeczypospolitej Polski. Zakup ww. usług stanowi w ocenie Jednostki koszt uzyskania przychodu, gdyż usługi zakupiono na rzecz pracownika, a takie świadczenie zostało zagwarantowane w jego umowie o pracę. Za wykonane usługi Podatnik został obciążony dwoma fakturami: ...

Czy podlega opodatkowaniu świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych i informacyjno- doradczych w związku z otrzymanymi dotacjami ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku - Białej uznaje stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 28 kwietnia 2005 r., uzupełnionym w dniu 12 lipca 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy nieodpłatne świadczenie usług hotelowych na rzecz kontrahentów oraz stałych gości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku X.S.A. z dnia 15.03.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawio ...

Czy udostępnianie sprzętu komputerowego przedstawicielom usługobiorcy na czas wykonywania obowiązków wynikających z umowy, przedmiotem której jest upowszechnianie przez usługobiorcę informacji o produktach, w odniesieniu do których Spółka świadczy usługi reklamowe na rzecz osób trzecich, nie jest nieodpłatnym świadczeniem usług na rzecz usługobiorcy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...


Czy Podatnik udostępniając ekrany na zasadach wskazanych powyżej, opatrzone znakiem słowno-graficznym wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opoda ...

Czy Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony ujęty w fakturach zakupu materiałów i usług związanych z wykonaniem i udostępnieniem tzw. ekranów?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 14.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie ustal ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż biblioteka uniwersytecka wykonujenieodpłatne usługi. Uniwersytet pyta czy słuszne jest użycie na te usługi stawki zwolnionej, stosując PKWiU 92.51.11- 00.00 Usługi biblioteczne ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 09.02.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ...

Czy udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Podatniczki na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej przez syna Podatniczki oraz jego żony, traktowane jako nieodpłatne świadczenie w naturze, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - jako świadczenie nieodpłatne podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 29 czerwca 2005r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Podatniczki, uzupełniony pismem z dnia 19 sierpnia 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług w przedstawionej indywidualnej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Przedmiotem pytania jest określenie, czy udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Podatniczki na rzecz prowadzonej działalności ...

Generowanie strony w 35 ms