Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Narodowy Bank Polski

Czy stosowany przez Spółkę kurs przeliczeniowy dla walut obcych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Pismem z dnia 09.02.2005 r. Spółka z o.o. wystąpiła do Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie stosowania kursu przeliczeniowego dla walut obcych przy ustalaniu wysokości przychodów i kosztów podatkowych. W złożonym wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka przelicza uzyskane przych ...

Czy czynności polegające na rozprowadzaniu przez Bank monet okolicznościowych wśród klientów należy traktować jako czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwalnia się od podatku dostawę, łącznie z pośrednictwem, dotyczącą walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich, za które uważa się monety ze złota, srebra lub metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jak ...

Jak rozpoznać koszt nabycia towarów handlowych przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym towarów w Austrii? Czy wystąpią różnice kursowe od włanych środków pieniężnych? Spółka zakupiła walutę euro w podmiocie nie posiadajacym statusu banku.

P O S T A N A W I A Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Zagraniczny kontrahent swiadczy na rzecz Podatnika usługi, które podlegają opodatkowaniu w Polsce przez nabywcę na zasadzie importu usług. Zdarza się, że zagraniczny usługodawca usług opodatkowanych w Polsce nie wystawia faktury dokumentującej wykonanie usług w ciągu 7 - dni od daty ich wykonania. W którym momencie w takim przypadku powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 20.04.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, stwierdza, że ...

Czy Spółka podlega obowiązkowi odprowadzenia do polskiego urzędu skarbowego podatku dochodowego od wypłacanych kwartalnie odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w EUR od firmy z Niemiec, jeśli tak, to w jakiej wysokości? Spółka zaciągnęła w 2005 r. pożyczkę w EUR. Odsetki są naliczane w EUR. Jakim kursem powinny być przeliczone na PLN?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 09.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 14.06.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczel ...

Czy spółka zobowiązna jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów w spółce tworzonej w Republice Seszeli?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

dot. kursu NBP po jakim podatnik powinien zarachować koszt. ( Koszt dot. zakupu towarów poza granicami Unii Europejskiej ).

DECYZJA Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z art. 15 ust.1, ust. 4 oraz art. 9 ust. 1ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.07.2006r. Sp. z o.o. "S", na postanowienie Naczelnika Drugieg ...

Jaki kurs walut należy stosować przy przychodach z tytułu nalezności licencyjnych (CIT)?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się dystrybucją filmów i w związku z tym dokonuje zakupu licencji, które nabywane są od kontrahentów zagranicznych. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym Spółka stoi na stanowisku, że kwota wypłaty stanowiąca podstawę do naliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników niemających siedziby lub zarządu n ...

Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu do dnia 31.12.2006 r. w sytuacji, gdy Banque Populaire we Francji (w którym Spółka ma konto, na które wpływają środki w Euro ze sprzedaży usług, z których pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki przekazywane są na rachunek w Polsce) nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przed ...

Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 w zw. z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia „P” Sp. z o. o. z dnia 31 lipca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1471/DPR2/423-70/07/AB/2 z dnia 20 lipca 2007 r. wydane w odpowiedzi na ...

Generowanie strony w 5 ms