Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leasingobiorca

Podatnik zawarł umowę leasingu dotyczącą:1.samochodu ciężarowego marki IVECO, okres leasingowania wynosi 48 miesięcy2.przyczepy towarowej marki KONAR, okres leasingowania wynosi 36 miesięcy Umowy zawarte były jako leasing operacyjny. Pytanie podatnika dotyczyło:" Czy w przypadku przeniesienia leasingu na innego leasingobiorcę poniesione przeze mnie koszty rat leasingowych nadal będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?"

Podatnik zawarł umowę leasingu dotyczącą:1.samochodu ciężarowego marki IVECO, okres leasingowania wynosi 48 miesięcy2.przyczepy towarowej marki KONAR, okres leasingowania wynosi 36 miesięcy Umowy zawarte były jako leasing operacyjny. Pytanie podatnika dotyczyło:" Czy w przypadku przeniesienia leasingu na innego leasingobiorcę poniesione przeze mnie koszty rat leasingowych nadal będą stanowiły kosz ...

Czy leasingobiorca korzystający z samochodu, na którego wystawiono fakturę za naprawę powypadkową samochodu ma możliwości zaliczenia kosztów naprawy do kosztów uzyskania przychodu? Spółka użytkuje samochody na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Przedmiot leasingu jest własnością finansującego (leasingodawcy), który amortyzuje go.

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 31.01.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 07.02.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a §4 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 20 ...

Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacyjnego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 25.05.2005 r. dotyczące możliwości odliczenia podatku naliczonego od zrealizowanych rat leasingowych w przypadku zerwania umowy leasingu operacy ...

Firma zwróciła się o wyjaśnienie wątpliwości w sprawie ustalenia ceny wykupu leasingowanego samochodu osobowego.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ceny wykupu leasingowa ...

Czy odszkodowania umowne, zapłacone leasingodawcom z powodu wypowiedzenia umów leasingu z winy leasingobiorcy, są kosztami uzyskania przychodów u tego leasingobiorcy?

W dniu 7 czerwca 2005 roku spółka złożyła w tutejszym urzędzie skarbowym wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Braki formalne stwierdzone w tym wniosku, spółka uzupełniła na wezwanie organu podatkowego, składając w dniu 29.06.2005r. odpowiednie pismo. Zgodnie ze wskazanym w tym wniosku stanem faktycznym spółka jawna w 2002 roku zawarła z dwoma f ...

Pytanie Spółki dotyczy następujących kwestii: 1. Czy przenoszenie kosztów podatku od środków transportu na leasingobiorcę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w świetle obowiązujących przepisów? 2. Czy Jednostka ma prawo odliczenia podatku VAT wynikającego z wystawionej w takiej sytuacji faktury VAT?

Działając na podstawie art. 14 a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), art. 29 ust.1, art. 86 ust. 1 i ust. 2. pkt 1 lit a , art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku Jednostki, z dnia 03.03.2005 r. z ...

Czy mimo iż umowy leasingu nie zostały ponownie (do 15.06.2005 r.) zarejestrowane w urzędzie skarbowym, Spółka ma nadal prawo odliczać podatek VAT od rat leasingowych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego spółce jawnej X, oceniając jej stanowisko odnośnie obowiązku ponownej rejest ...

CZY FAKTURĘ ZA KOSZTY CZYNNOŚCI WINDYKACYJNYCH DO UMOWY LEASINGU MOŻNA ZAKSIĘGOWAĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW?

Wnioskiem z dnia 02.06.2005r (data wpływu do urzędu 03.06.2005r.) podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z zapytaniem, czy fakturę za koszty czynności windykacyjnych do umowy leasingu można zaksięgować do kosztów uzyskania przychodów? Ze złożonego wniosku wynika, że aktualny stan faktyczny przedstawia się następująco: Firma rozlicza się na zasadach ogólnych, zawarł ...


Generowanie strony w 5 ms