Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: mienie

Czy opodatkowana jest podatkiem VAT sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób, które pozostawiły mienie poza obecnymi granicami państwa polskiego, traktując tą czynność jako związaną z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami wykonywaną w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność na podstawie umowy cywilnoprawnej?

W dniu 11.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek pod ...

Czy usługa monitoringu wykonywana na rzecz słowackiego usługobiorcy w obiekcie znajdującym się poza granicami kraju (Słowacja) ze stacją monitoringu w siedzibie firmy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na zapytanie, czy usługa monitoringu wykonywana na rzecz słowackiego usługobiorcy w obiekcie znajdującym się poza granicami kraju (Słowacja) ze stacją monitoringu w siedzibie Waszej firmy jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w piśmie z dnia 27.10.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.11.2004 r ...

Czy nabycie prawa do ekwiwalentu za tzw. mienie zabużańskie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.216 §1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 11.07.2005r. Pana wnioskiem uzupełnionym pismem z dnia 18.07.2005r.w sprawie interpretacji prawa podatkowego o zakresie zastosowania przepisów ...

Czy umowa użyczenia mienia komunalnego zawarta z jednostką organizacyjną podlega VAT, oraz czy podlega opodatkowaniu wykup miejsca na cmentarzu komunalnym ?.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 04.06.2004 r. (data wpływu 11.06.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 16.07.2004 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Ad. 1 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z ...

Czy opłata za odpłatne przejmowanie przez Gminę na swoje mienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest zwolniona od podatku od towarów i usług?

Stosownie do postanowień art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udziela następującej informacji w zakresie stsosowania przepisów prawa podatkowego. W dniu 12.12.2005 r. do tut. Organu wpłynął wniosek w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zapytanie p ...

1.Czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (mienie stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego) stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?2.Czy amortyzacja mienia przekazanego Agencji Mienia Wojskowego, o jakim mowa w art. 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, stanowi amortyzację podatkową na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 13.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.:1.czy amortyzacja mienia nabytego przez Agencję Mienia Wojskowego na podstawie art. 8 ust. ...

dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku dozoru mienia

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi komornik na wniosek Spółki przyznał jej koszty miesięcznego dozoru nad mieniem dłużnika znajdującym się w jej magazynie. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dozoru został złożony 28 października 2005r, zaś postanowieniem Ko ...

dotyczy podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i suług w przypadku usług w przypadku usług dozoru mienia

Z przedstawionego stanu faktycznego zawartego w przedmiotowych pismach wynika, iż w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku wierzyciela przeciwko dłużnikowi komornik na wniosek Spółki przyznał jej koszty miesięcznego dozoru nad mieniem dłużnika znajdującym się w jej magazynie. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dozoru został złożony 28 października 2005r, zaś postanowieniem Ko ...

Zawarty w skardze kasacyjnej wywód, iż podatnik nie ma obowiązku wykazania dowodowe, iż przychody, z których zgromadził mienie pochodziły ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania, sprzeczny jest z istotą opodatkowania przychodów pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Obowiązek podatkowy w tym przedmiocie nie powstaje bowiem tylko w takiej sytuacji, gdy podatnik udowodni, iż poniesione w danym roku podatkowym wydatki i zgromadzone mienie znajdują pokrycie w przychodach danego roku podatkowego lub lat poprzednich, pochodzących ze źródeł opodatkowanych lub wolnych od podatku.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, oddalił skargę Marka C na decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 2 października 2002 r., utrzymującą w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w Świnoujściu z dnia 28 marca 2002 r. ustalającą zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 1998 r. od dochodu nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. W uzasadnieniu ...

Czy w świetle ustawy o podatku od towarów i usług rzeczy osobistego użytku stanowiące mienie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej przesiedlającego się z państwa trzeciego na terytorium Polski są zwolnione od podatku VAT?

Naczelnik Urzędu Celnego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze późn. zm. ), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 09.02.2006r. ( data wpływu do tutejszego Urzędu ) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zwolnienia od ...

Generowanie strony w 60 ms