Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: śmierć

Czy w opisanej sytuacji Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2005 r. o udzi ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych w miesiącu kwietniu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oceniając stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 31.05.2005 r. o udzi ...

Czy żona zmarłego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i uslug jest obowiązana do sporządzenia i złożenia za niego deklaracji podatkowej i spisu z natury?

Dnia 13 maja 2005r. zmarł mąż Pani - który prowadził samodzielnie działalność gospodarczą pod nazwą "Ubojnia Trzody Chlewnej i Zwierząt Rzeźnych oraz Sprzedaż Mięsa ". Z chwilą śmierci właściciela firma również przestała istnieć i działalność z nią związana nie jest kontynuowana. Jak wynika ze złożonego wniosku do dnia 13 maja 2005r. małżonek wnioskodawczyni prowadził działalność gospodarczą. Pona ...

Pytanie dot. sprawy złożenia deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym zmarł wspólnik spółki jawnej.

POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 15.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) przez Pana .........., wspólnika spółki jawnej ......, dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowe ...

Czy spółka jawna ulega likwidacji w przypadku śmierci wspólnika? Czy trzeba sporządzić remanent likwidacyjny?

POSTANOWIENIENa podstawie:� art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 15.07.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu) przez Pana ........, wspólnika spółki jawnej, dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakr ...

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskiwane przez spadkobierców z prowadzonej przez pozostałych wspólników spółki jawnej działalności gospodarczej?

Podatniczka wnioskiem z dnia 31.03.2005r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald o udzielenie w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego stanu faktycznego wynikało, że dnia 28 września 2003 roku zmarł mąż Podatniczki, który posiadał udziały w spółce jawnej ...

Zwracam się o udzielenie odpowiedzi na poniższe zagadnienia w związku z nagłym zgonem mojego męża w dniu 07.03.2005 roku 1. sposób rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy z PIT-5L za okres 01.03.2005-07.03.2005, oraz sposób rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy z PIT-4 za w/w okres 2. sposób rozliczenia i złożenia zeznania za 2005rok PIT-36L .

POSTANOWIENIE w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim działając na podstawie art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo Pani ........ z dnia 16.08.2005r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastoso ...

Czy kwota umorzonej pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS zmarłej pracownicy stanowi jej przychód, czy też jest przychodem członków rodziny (spadkobierców) i na kogo winna być wystawiona informacja PIT-8C?

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 Nr 8, poz.60 r. z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 11.10.2005 r. w sprawie: ustalenia przychodu z tytułu umorzonej pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po zmarłej pracownicy i ze stan ...

Czy umorzenie, z uwagi na śmierć emeryta, pożyczki z ZFŚS dotyczącej wykupu mieszkania należy przyjąć jako dochód i odprowadzić należny podatek, jaki wystawić PIT i na kogo?

W dniu 06.10.2005 r. płatnik X zwrócił się do Naczelnika urzędu Skarbowego w Chodzieży z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu zastosownia przepisów prawa podatkowego wystepując z zapytaniem "czy umorzenie z uwagi na śmierć emeryta pożyczki dotyczącej wykupu mieszkania należy przyjąć jako dochód i odprowadzić należny podatek, jaki wystawić PIT i na kogo?" Z przedstawionego we wniosku ...

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku w przypadku zaliczenia w koszty działalności wartości umorzonych wierzytelności - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 w związku z art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy, a w szczególności "czy śmierć dłużnika i małe prawdopodobieństwo odzyskania należności od jego spadkobierców będzie wystarczającą przesłanką uzasadniającą zaliczenie wierzytelności w koszty? Jak należy to udokumentować?".

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a §1, §3, §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zmianami/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Puławach postanawia, że stanowisko podatnika w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, dotyczącego uznania za koszt uzyskania przychodów wierzytelnoś ...

Generowanie strony w 37 ms