Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: koszt przesyłki

Jak potraktować takie koszty przesyłki, z jaką stawką VAT lub też czy są zwolnione z podatku VAT

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 stycznia 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w związku z wątpliwościami int ...

Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy zwrot opłaty pocztowej przez zamawiającego powinien traktować jako przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podatnik stoi na stanowisku, iż opłata pocztowa nie jest przychodem z prowadzonej działalności, ponieważ jest ona traktowana jako chwilowe wyłożenie tej kwoty za zamawiającego, a w związku z tym w ewidencji powinna być ujęta jedynie faktyczna cena zegara.

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej artykułów przemysłowych z wyłączeniem koncesjonowanych. W ramach prowadzonej działalności Podatnik wykonuje zgodnie z zamówieniem zegary okolicznościowe – z danymi noworodków, które wysyłane są do zamawiających za pośrednictwem poczty. Odbiorcy regulują należność (zawierającą cenę zegara oraz koszty usługi po ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży części samochodowych poprzez sklep stacjonarny jak i drogą wysyłkową poprzez Internet. Podatnik wysyłając dany towar korzysta z usług poczty państwowej.Ponieważ usługi pocztowe są zwolnione z VAT, na paragonie sprzedaży czy fakturze przy sprzedaży wysyłkowej wyszczególnia cenę netto towaru, VAT dotyczący tego towaru oraz jako refakturowane koszty usługi pocztowej zwolnionej z VAT bez naliczania VAT należnego. Zdaniem podatnika jest to prawidłowe refakturowanie kosztów usług pocztowych zwolnionych od podatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60ze zm.) w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarówi usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm)uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym w dniu 14.07.2005r. wniosku w sprawie stawki VAT przy refakturo ...

jaką stawką podatku VAT opodatkować koszty przesyłki pocztowej w przypadku sprzedaży prowadzonej przez dom sprzedaży wysyłkowej (poprzez internet)

W rozpatrywanej sprawie przedstawiono następujący stan faktyczny:Strona jest podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61.Z ( w internecie). Wysyłając za pośrednictwem poczty towar pobiera od nabywcy zryczałtowaną opłatę za przesyłkę, która często jest wyższa od kosztów ponoszony ...

Strona pyta, czy prawidłowo wystawia faktury w przypadku zaliczenia pocztowego i listów priorytetowych ( z doliczeniem do ceny egzemplarzy 1,00 zł) ?

Stan faktyczny Strona prowadzi działalność gospodarczą w formie wydawnictwa prasowego – wydaje miesięcznik pod tytułem ,, O ”. Miesięcznik ten jest sprzedawany w całej Polsce poprzez dystrybutorów. Podatnik prowadzi również sprzedaż wysyłkową miesięcznika dla osób z całej Polski. Cena brutto miesięcznika 5,00 zł ( wart. netto - 4,67 zł podatek VAT 7% - 0,33 zł ) Strona dokonując sprzedaży wysyłkow ...

Czy koszty przesyłki doliczane do sprzedaży podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pismem z dnia 12-01-2006 Podatnikzwrócił się z prośbą o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą opodatkowania kosztów przesyłki.Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika iż Wnioskodawca od grudnia 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą sprzętu komputerowego oraz usługami informatycznymi.Przedmiotowa sprzedaż odbywa się najczęściej za pośrednictwe ...

W jaki sposób ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszty przesyłki, które pokrywa kupujacy oraz dowód nadania na Poczcie Polskiej ?

Stan przedstawiony przez Wnioskodawcę Jak wynika z przedstawionego stanu Podatniczka jako osoba bezrobotna ubiega się o przyznanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Urzędu Pracy Pani... zamierza zarejestrować działalność gospodarczą, dokonać ...

Czy można refakturować usługi pocztowe stosując zwolnienie od podatku od towarów i usług? Czy koszty wysyłki można wyszczególniać na dokumencie sprzedaży jako osobną pozycję?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Podatnika wniosku złożonego w dniu 15.11.2005 r. (uzupełnionego w dniu 29.12.2005 r. - data stempla pocztowego 27.12.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zak ...

Czy są kosztem uzyskania przychodów Spółki wszystkie koszty poniesione w związku z organizacją przymusowego wykupu akcji, w szczególności: wyceny akcji przez biegłego rewidenta, korespondencji, wysyłki, przekazywania informacji akcjonariuszom, biura maklerskiego w przypadku wynajęcia biura do przeprowadzenia transakcji, emisji nowych dokumentów akcji i inne?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 14 g ...

Czy możliwym jest wliczania do podstawy wyliczenia marży kosztów przesyłki przerzuconych przez Podatnika na nabywcę towaru?

Przedmiotem prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej jest m.in. skup i sprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich. Sprzedaż przedmiotowych towarów prowadzona jest za pośrednictwem internetu. Wysyłając za pośrednictwem poczty towar Wnioskodawca pobiera od nabywcy opłatę za przesyłkę. Z uwagi na fakt, iz faktyczny koszt przesyłki znany jest dopiero w dniu wysłania towaru Podatnik dolicza zna ...

Generowanie strony w 3 ms