Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prace

Czy podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących zakup maszyn i urządzeń służących do utworzenia miejsc pracy, w przypadku refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów ich nabycia, podlega odliczeniu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy po rozpatrzeniu wniosku Pana … z dnia 09 marca 2005r. (data wpływu do organu podatkowego 10 marca 2005 r.), w zakresie zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z któ ...

Jak ustalić wartość nieodpłatnej pracy skazanych, świadczonej na rzecz Spółki w zamian nieściągalnej grzywny?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 kwietnia 2005 r. (wpływ 05.04.05 r.) nr 1284/2005 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doch ...

Czy można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń pracowników oddelegowanych przez firmę do pracy za granicę ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11 stycznia 2006 r. (data wpływu 18 stycznia 2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doc ...

Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy świadczenia wypłacone dla bezrobotnych za wykonanie prac społecznie użytecznych stanowią dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł o których mowa w art.10 ust.1 pkt 9 i art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy podmiot, w którym organizowane są prace społeczno użyteczne i który dokonuje wypłaty należności za wykonanie tych prac jest obowiązany sporządzić informację o wysokości przychodów oraz czy kwotę ujętą w tej informacji osoba bezrobotna obowiązana jest wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym?.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko jednostki przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 kwietnia 2006 roku, uzupełnione pismem z dnia 31 maja 2006 roku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i spo ...

Pytanie podatnika czy poniesione koszty związane z opracowaniem ww. Koncepcji należy zakwalifikować jako koszty prac rozwojowych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , czy też uznać je za koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia ?".

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E ...

Czy prace konserwatorsko - remontowe przy obiekcie zabytkowym będącym siedzibą Muzeum, polegające na wymianie poszycia dachowego oraz tynkowania dolnych partii budynku oraz konserwacji ceglanego cokołu budynku są zwolnione z podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216, art. 217 oraz art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa tekst jednolity /Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r. ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 1.08.2006r. /wpływ 7 sierpień 2006r./ uzupełnionym dnia 23.08.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...
Czy wydatki na przedstawione we wniosku prace remontowo-adaptacyjne lokalu użytkowego są kosztem uzyskania przychodu u wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 12 ms