Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odliczanie podatku naliczonego

Kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 2.03.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę prze ...

dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakupów paliwa do samochodu ciężarowego Renault Kangoo AL15U

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art. 86 ust. 1, art. 88 ust. 1 pkt 3 w związ-ku z art. 86 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn.zm./ oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o zmianie ustaw ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawcy prawidłowo ustalił, że nie przysługuje mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z kosztami realizacji projektu, którego dotyczy zapytanie, w związku z tym powinien on być uznany w całości za koszt kwalifikowany?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn.zm.), art.29 ust1, art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.10.2006r znak IP/240/2006 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu ...

Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług zakupów towarów, sfinansowanych ze środków obrotowych, związanych z organizowaniem : - spotkań okolicznościowych w firmie, - imprezy z okazji święta zakładowego "Dzień Komunalnika" - ogniska integracyjnego dla załogi?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 grudnia 2006 r. (data wpływu – 7 grudnia 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

czy wydatek z tytułu przekazania syndykowi masy upadłości kwoty pieniężnej niezbędnej na zapłatę przez dłużnika należnego podatku VAT, który w ocenie syndyka jest wydatkiem na utrzymanie mienia, do którego pokrycia wierzyciel jest zobowiązany na podstawie art. 73 ust. 3 ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu w momencie sprzedaży przejętego zabezpieczenia.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18-01-2007 r. Banku wniesionego na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 08-01-2007 r. Nr 1472/SOI/423-31/06/BLG orzeka • ...

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupach dźwigów windowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, dokonywanych dla potrzeb prowadzonej działalności w zakresie ochrony zdrowia?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa pod ...

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia w drodze leasingu finansowego samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, które nie spełniają warunków określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 do 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.11.2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie po ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy i kiedy podlega rozliczeniu podatek naliczony zawarty w fakturze dokumentującej transakcję dot. wzajemnego przekazania gruntów ?

We wniosku podano, że Spółka zawarła z Gminą porozumienie w sprawie wzajemnego przekazania gruntów. Przekazania dokonano w dniu 01.12.2006r. aktem notarialnym i udokumentowano fakturami VAT. Z wniosku wynika, że wartości gruntów stanowią: - dla gruntu przekazanego przez Spółkę Gminie brutto 91.160 zł - netto wynosi 74.721,31 zł. i podatek VAT (22%) 16.438,69 zł, - dla gruntu przekazanego przez Gmi ...

Czy Podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w związku z zakupem samochodu osobowego zakupionego z zamiarem wykorzystywania go do wykonywania czynności opodatkowanych ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r., - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawion ...

Pytanie dotyczy kwoty podatku naliczonego, podlegającej odliczaniu dla potrzeb leasingu pojazdu czterokołowego quad oraz od zakupionego do niego paliwa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.12.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej kwoty podatku naliczonego – podlegającej odl ...

Generowanie strony w 36 ms