Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata miejscowa

Czy czynności poboru opłaty miejscowej przez inkasentów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z pisma wnioskodawcy Gmina dokonuje poboru opłaty miejscowej za pośrednictwem inkasentów tj. instytucji i osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie wynajmu pokoi. Podmioty te obowiązane są do poboru opłaty na mocy uchwały Rady Miejskiej. Z tytułu tej czynności otrzymują wynagrodzenie w wysokości 10% pobranej opłaty.Wg Strony - „...usługa ta będąca de facto poborem podatku loka ...

Czy słuszne jest stanowisko Spółki stwierdzające, że: w przypadku pobytu osób fizycznych nieprzekraczającego okresu jednej doby hotelowej (a nie doby kalendarzowej, czy też dnia), osoba przebywająca w hotelu, pensjonacie, domu wypoczynkowym nie jest zobowiązana do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej. Natomiast w przypadku pobytu przekraczającego czas trwania jednej doby hotelowej, przebywający powinien uiścić opłatę za każdą dobę pobytu, włączając w to również pierwszą dobę.

POSTANOWIENIE Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami) postanawia udzielić następującej interpretacji: - "E." sp. z o.o. - W. A. - inkasent opłaty uzdrowiskowej zobowiązany jest do pobierania tej opłaty na terenie Gminy Miasto Augustów od osób fizycznych przebywającyc ...

Czy wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty miejscowej jest zwolnione z podatku VAT na podstawie par. 8 ust. 1 pkt 13 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu działając na podstawie art.14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we ...

Stawka podatku VAT z tytułu prowizji od pobranej opłaty miejscowej.

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o ...

Czy pobierając opłatę uzdrowiskową i opłatę miejscową powstaje obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2006 r. nr FB -3510/48/06, uzupełnionego pismem z dnia 27.12.2006 r. nr FB -3510/51/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposob ...

Czy opłatę miejscową pobieraną przez podatnika świadczącego usługi hotelowe należy ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 12.07.2005 r., doręczonego do tut. Urzędu w dniu 19.07.2005 r.w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w z ...

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury VAT lub paragonu fiskalnego na czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniośku Strony z dnia 27:12.2005r, doręczonego do tut. Urzędu w dniu 29.12.2005 r., uzupełnionego następnie o opłatę skarbową w dniu 18.01.2006 r. w śprawie udzielenia interpretacji co do ...

- w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od studentów studiów zaocznych, nocujących w hotelu.

Prezydent Miasta Olsztyn na podstawie art. 14a § 1 - § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7, art. 216 w zw. Z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia: uznać za prawidłowe stanowisko strony określone we wniosku z dnia 15.01.2007 roku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej w przedmiocie pobierania opłaty miejscowej od ...


Czy pobierane przez gminę opłaty podatki i mandaty winny być traktowane jako niepodlegające czy zwolnione od podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 31 ms