Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak prawa

Czy Urząd Gminy … będzie miał prawo do odliczenia zwrotu podatku VAT od inwestycji „Adaptacja budynku Remizy OSP wraz z wyposażeniem na świetlicę wiejską w miejscowości …”

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie, po rozpatrzeniu pisma wniesionego w dniu 03.06.2005r. przez Urząd Gminy … uznaje stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 03.06.2005r. wpłynął do w Urzędu Skar ...

Czy wydatkowanie przychodu na remont budynku mieszkalnego który nie był moją własnością będzie wydatkowaniem powodującym zwolnienie z podatku od sprzedaży.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) na wniosek podatnika z dnia 15.04.2005 r. dotyczący opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i n ...

W związku z brzmieniem przepisów art. 7 ust. 2 i art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami), nie ma obowiązku ewidencjonowania nieodpłatnego przekazania towarów, tj. sprzętu telekomunikacyjnego, nagranych płyt CD, DVD, kaset video przy zastosowaniu kasy rejestrującej (dotyczy to również towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Możliwość odzyskania podatku w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając ...

Generowanie strony w 19 ms