Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odstępne

Czy zapłata oznaczonej w umowie sumy ,,odstępnego" - w związku z odstąpieniem od zawartej na czas oznaczony umowy najmu lokalu użytkowego - stanowić będzie koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu "odstępnego" dot. zawartej przez Spółkę umowy najmu na pod ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Przedmiotem pytania Podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest potwierdzenie jego stanowiska, iż wydatki poniesione przez XXX Poland Sp. z o.o., wymienione w punkcie i) oraz ii), stanowią w pełnej wysokości jego koszty uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy świadczenie polegające na zapłacie odstępnego za rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej w lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 4 kwietnia 2005 r. (data wpływu: 7 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od ...

Spółka prosi o wyjaśnienie, czy może zaliczyć kwotę tzw. “odstępnego”, którą została obciążona przez poprzedniego leasingobiorcę samochodu do kosztów uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Pytanie podatnika Czy zgodnie z regułą ogólną wyrażoną w art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86, z póżn. zm.) koszty poniesione w związku z zapłatą "odstępnego" za rezygnację przez Royal z prowadzenia działalności gospodarczej w tych supermarketach i spowodowania pozyskania tych lokalizacji przez Spółkę powinny być jednorazowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie jego poniesienia?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 2 ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym opisane "odstępne" podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20.12.2005r. (wpływ do Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku w dniu 29.12.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Czy kwota obciążająca Spółkę za przekazanie przez niemiecką spółkę rynku zbytu na terenie Litwy, Łotwy i Estonii będzie stanowić koszt uzyskania przychodów?

W dniu 20.01.2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 7.02.2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż duży koncern niemiecki - "X" AG - zajmujący się produkcją i sprzedażą klejów przemysłowych, sprzedaje te kleje bezpośrednio do odbiorców m.in. z terenów Litwy, Łotw ...

Czy kwota odstępnego stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki w momencie poniesienia wydatku (tj. zapłaty poszczególnych rat) czy w momencie zarachowania ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 20.03.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stwi ...

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłacone odstępne za rezygnację poprzedniego najemcy z najmu lokalu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20.03.2006 r. (data wpływu do Urzędu: 22.03.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakre ...

Generowanie strony w 83 ms