Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wezwanie

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Czy na etapie czynności sprawdzających można wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień odnośnie posiadanego stanu majątkowego tylko na podstawie art. 155 par. 1 Ordynacji podatkowej, w sytuacji gdy kontrola podatkowa została już zakończona.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1-4, art. 14b § 1-2 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz .60 ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2005r. o udzielenie informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać za prawidłowe stanowisko pytającego w sprawie przedstawionego sta ...

Czy fakturę dot. naliczania opłaty z tytułu użytkowania wieczystego należy wystawić po dokonaniu wpłaty przez użytkownika?Czy faktura ta powinna być wysłanana razem z wezwaniem do uiszczenia w/w opłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, nr 8, poz. 60 ze zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2005 roku (data wpływu do urzędu: 29.11.2005r.) U. M. w O. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa pod ...

Czy w celu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków związanych z wynajmem lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe konieczny jest dokument księgowy w postaci faktury lub rachunku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu wydatków związanych z wynajmem nieruchomości na cele m ...

Czy do usługi doradczej zastosować art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., czy od 1 stycznia 2007 r.? Do jakiego okresu rozliczeniowego zaliczyć koszt z tytułu wynagrodzenia za usługę doradczą, gdy usługa została zrealizowana w 2006 r., a faktury VAT za usługę Spółka otrzymała w 2006 r. i lutym 2007 r.? Zarząd uznał za możliwe ogłoszenie publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w trybie art. 72 (Wezwanie) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przepisy związane z obrotem papierami wartościowymi nakładają na Spółkę obowiązek z art. 80 ust. 1 i 2 tej ustawy: w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, spółka (której akcje są przedmiotem wezwania) obowiązana jest przekazać stanowisko zarządu dotyczące wezwania, zawierające informacje wymagane przez Ustawę. Stanowisko zarządu w części dotyczącej ceny akcji w wezwaniu może, zgodnie z art. 80 ust. 3 tej ustawy, zostać oparte na wycenie spółki dokonanej przez podmiot zewnętrzny (biegłego). Dnia 14.08.2006 r. Spółka zawarła umowę o doradztwo z firmą doradczą, m.in. w zakresie wyceny Spółki.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 12 marca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkoweg ...

1. Stosownie do art. 81 o.p. skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Z treści tych przepisów nie wynika do kiedy istnieje prawo skorygowania deklaracji. Przyjąć należy, że określony skutek, odniesie ona jeżeli zostanie dokonana w terminie otwartym do jej weryfikacji przez organ podatkowy, tj. w terminie, w którym zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu. 2. Postępowanie z wniosku o stwierdzenie nadpłaty jest postępowaniem odrębnym, wszczynającym postępowanie w tym przedmiocie, które jest ograniczone terminem, o którym mowa w art. 79 § 2 o.p. po upływie którego wygasa prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Złożenie wniosku po tym terminie skutkuje odmową wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty, na podstawie art. 165a o.p. Od instytucji wygaśnięcia prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty należy odróżnić instytucję wygaśnięcia prawa do zwrotu nadpłaty uregulowaną w art. 80 § 1 o.p. (por. B. Gruszczyński w: S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka - Medek, Ordynacja podatkowa, Komentarz, Wydanie 4, Warszawa 2007, str. 376). Przepis ten stanowi, że prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu. Początkiem biegu terminu jest więc koniec roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zwrotu nadpłaty, określony w art. 77 o.p., przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg, jeżeli nadpłata została ujawniona. 3. W przypadkach, gdy stwierdzenie nadpłaty wymaga złożenia wniosku, jej ujawnienie będzie tylko wtedy skuteczne, jeżeli prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty nie wygasło. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty skutkuje wydaniem decyzji o odmowie zwrotu nadpłaty. 4. Obowiązkiem organów podatkowych było wezwanie podatnika w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 121 i 122 o.p. do sprecyzowania wypowiedzi zawartej w uzasadnieniu korekty, a nie dokonywać jej samodzielnej interpretacji i to wbrew jej gramatycznemu brzmieniu, na niekorzyść podatnika. Takie działanie organów podatkowych w sposób ewidentny naruszało wskazane przez sąd pierwszej instancji przepisy art. 120, art. 121 i art. 122 o.p. w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Uzasadnienie 1. Wyrokiem z 11 września 2007 r., I SA/Sz 305/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uchylił zaskarżoną przez Barbarę K decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 2 marca 2007 r., nr DPB-2.44-411803-2/07 oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim z 30 października 2006 r., nr PB/410-1160/N/40/2006, w przedmiocie umorzenia postępowan ...

Brak pełnomocnictwa UPL-1 i jego skutki w sytuacji składania deklaracji VAT-7 (deklaracje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Opodatkowanie rozliczeń przychodów i kosztów oraz przekazania środków pieniężnych w ramach tzw. „wezwań do zapłaty” w ramach zawartej umowy konsorcjum oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją kontraktu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 14 ms