Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność członków zarządu

Czy za terminowe wpłacanie podatków odpowiada Spółka jako osoba prawna czy prezes lub inna osoba wyznaczona przez niego zgodnie z zakresem jej obowiązków?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu 25.03.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd wyrażony w zaskarżonym wyroku przyjmujący, że członkowie zarządu spółki z o.o. nie wywiązali się z obowiązku złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości tej spółki. Wniosek taki został złożony z uchybieniem terminu z art. 5 § 2 Prawa upadłościowego, zgodnie z którym reprezentant spółki ma obowiązek zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu dwóch tygodni od dnia ujawnienia, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów.

Wyrokiem z dnia 26 maja 2004 r., sygn. akt I SA/Gd 1186/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę Krzysztofa Sz. i Henryka B. na dwie decyzje Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia2002 r., nr SE-4408-5/02 i SE-4408-4/02, wydane w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności Krzysztofa Sz. i Henryka B. za zaległości podatkowe „B-F" spółki z o.o. w N.Z. w podatku od towarów i ...

Czy z tytułu opłacania przez Spółkę członkom zarządu i rady nadzorczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powstaje u nich przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów. Polisa ubezpieczenia nie określa imiennie ww. osób, a jedynie te organy jako całość. Ubezpieczeniem objęty będzie każdy członek zarządu, rady nadzorczej lub prokurent, bez względu na to, jak będzie się zmieniał skład ...

1.W skardze kasacyjnej w odniesieniu do wymienionych przepisów art. 116 Ordynacji podatkowej oraz art. 5 § 1 i 2 Prawa upadłościowego wskazano, oprócz niewłaściwego zastosowania, także drugą z postaci naruszenia prawa materialnego, wymienioną w art. 174 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, a mianowicie błędną wykładnię, czyli mylne rozumienie tych przepisów. Jednakże w skardze kasacyjnej w ogóle nie podano, w czym to mylne rozumienie wymienionych przepisów miałoby się wyrażać, zaś stosownie do art. 176 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi powinno zawierać nie tylko przytoczenie podstaw kasacyjnych, ale i ich uzasadnienie. A za uzasadnienie błędnej wykładni nie można uznać zarzutów odnoszących się do ustaleń faktycznych. 2. Sąd administracyjny, sprawując kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem (art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. nr 153, poz. 1269), nie dokonuje własnych ustaleń faktycznych, gdyż nie przeprowadza postępowania dowodowego (poza szczególnym przypadkiem przewidzianym w art. 106 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącym o możliwości przeprowadzenia dowodów uzupełniających z dokumentów), lecz jedynie bada stan faktyczny ustalony przez organy administracji publicznej, sprawdzając, czy organy te nie naruszyły przy tym właściwych przepisów procedury administracyjnej, w tym także, czy w sposób wyczerpujący zebrały cały materiał dowodowy oraz czy właściwie oceniły zebrane dowody. Jednakże - o czym już była mowa wcześniej - Naczelny Sąd Administracyjny w tym zakresie może dokonać kontroli kasacyjnej wyroku sądu administracyjnego pierwszej instancji tylko w ramach podstawy kasacyjnej z punktu 2 art. 174 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wyrokiem z dnia 2 marca 2004r., I SA/Po 1153/02, Wojewódzki SądAdministracyjny w Poznaniu oddalił skargę skarżącej na decyzję IzbySkarbowej w Zielonej Górze z dnia 11 marca 2002 r. w przedmiocieodpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe. W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił przebieg postępowania w sprawie,podając, że decyzją Urzędu Skarbowego w Nowej Soli z 17 grudnia 2001 r. orzec ...

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów opłacanego przez osobę prawną ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków jej organów i prokurentów w części składki opłacanej za ochronę tej osoby.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w indywidualnej sprawie podatnika, ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2005r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 20.12.2005r., uzupełnione w dniu 12.01.2006r.) , w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowani ...

Czy w wyniku opłacania przez spółkę składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, powstaje u nich przychód?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka rozważa zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu według dwóch wariantów: 1. na rzecz indywidualnie oznaczonych osób z okresem ubezpieczenia adekwatnym do czasu pełnienia przez nich funkcji, bądź 2. Spółka ubezpiecza odpowiedzialność osób, które w okresie ubezpieczenia sprawują funkcje zarządcze w Spółce, a zat ...


Czy powstanie przychód u członka zarządu z tytułu płacenia przez Spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej D O , w sytuacji gdy zawarta będzie umowa ubezpieczenia bez wskazania poszczególnych członków zarządu tj. bezimiennie?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola na podstawie art.14a - 14d ustawy z 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr.8 poz. 60 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 08.05.2006r. postanawia że stanowisko płatnika zawarte w /w wniosku jest prawidłowe UZASADNIENIE Z wniosku z dnia 08.05.2006r.w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa po ...


Generowanie strony w 53 ms