Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Organizacja Narodów Zjednoczonych

Czy organizacja międzynarodowa Food Agriculture Organization of the United Nations, tj. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) – Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy organizacja międzynarodowa UN Relief Works Agency for Palestinian Refugees In the Near East, tj. Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy organizacja międzynarodowa International Fund for Agricultural Development, tj. Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) jest zwolniona z opodatkowania, więc na Banku wypłacającym należności z tytułów z art. 21 i 22 updop (m. in. odsetki od depozytów) nie ciążą obowiązki płatnika poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawn.?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywi ...

Czy wynagrodzenie za usługi konsultacyjne otrzymane z Programu Narodów Zjednoczonych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., nr 8, poz. 60 z późn. zm./, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm./, w związku z wnioskiem z dnia 20.03.2006r./ data wpływu do tut. Organu 29.03.2006r./ ...

Czy wynagrodzenie wypłacone przez Organizację Narodów Zjednoczonych - UNDP z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego ze środków bezzwrotnej pomocy w programie promującym rozwój polskiej wsi jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisów art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że stanowisko Pani X przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2006 r.(data wpływu do tut. Urzędu 04.07.2006 r.) o udzielenie pisemnej int ...

Czy United Nations Joint Pension Fund (UNJ), The United Nations World Food Programme (WFP) oraz WTO Pension Plan podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego w Polsce i w związku z powyższym na Banku nie ciążą obowiązki płatnika w zakresie poboru podatku od przychodów (dochodów) określonych w art. 21 i 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień innych ratyfikowanych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wnioskuw sprawie dotyczącej opodatkow ...

Czy dochody uzyskane przeze mnie w roku 2005 z tytułu kontraktu z biurem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ( UNDP ) w Warszawie, na realizację zadania w ramach programu realizowanego w Polsce przez Organizację Narodów Zjednoczonych, finansowanego z bezzwrotnej pomocy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 z późn. zm. ), art.21 ust.1 pkt.46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 14, poz. 176 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia ...

Czy wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika z tytułu bezpośredniej realizacji programu pomocowego na terenie Polski, finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 05.12.2006r. jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 05.12.2006r. zwróciła się Pani o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Pani in ...

Czy otrzymywane środki z United Nations Joint Pension Fund (Jednolity Fundusz Emerytalny Organizacji Narodów Zjednoczonych) są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga z 27 lutego 2007 r. Nr 1434/SD-DF/415/90/AP/06 w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i s ...


Generowanie strony w 513 ms