Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność zwolniona od opodatkowania

Zwolnienie podatkowe jednostki badawczo-rozwojowej nie obejmuje rolniczej działalności gospodarczej nienależącej do jej zadań podstawowych (art. 2 ust. 1 i 2 w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych - Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 ze zm.).

Zaskarżonym rewizją nadzwyczajną wyrokiem z dnia 24 września 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu oddalił skargę Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 16 lutego 1998 r. Decyzja ta została wydana w drugiej instancji na skutek odwołania Instytutu od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy W. z dnia 12 grudn ...

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 197, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: NG/2549/2002 z dnia 10.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu 12.12.2002 r.) informuje, że stanowisko zawarte w ww. piśmie jest nieprawidłowe. W deklaracjach CIT podatnicy są zobowiązani do wykazania wszelkich ...

Czy na podstawie statutu fundacji, której celem działalności jest: popieranie integracji Polski z Unią Europejską, pogłębianie wzajemnego zrozumienia społeczeństw, rozwijanie świadomości tożsamości europejskiej można sklasyfikować cele do jednej ze sfer działalności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt.4 ustawy o p.d.o.p.

W odpowiedzi na zapytanie Fundacji z dnia 06.10.2003 r. (wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów w dniu 04.11.2003 r., przekazane do Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów w dniu 15.11.2003 r. a następnie wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 30.01.2004 r.) złożone w trybie artykułu 14 a § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm), ...


1. Czy podatnik wykonujący głównie czynności statutowe zwolnione z podatku VAT może prowadzić jedynie rejestr zakupów związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną? 2. Czy w przypadku dokonywania zakupu towarów i usług ze środków finansowanych z pomocy zagranicznej przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego?

W odpowiedzi na pismo podatnika z dnia 27.01.2004 r. (bez znaku, z datą wpływu 2.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Na podstawie art. ...

Czy istnieje możliwość prowadzenia ewidencji podatku naliczonego ograniczonej wyłącznie do części dotyczącej zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 21.01.2004 r. z datą wpływu 26.0.12004 r. w sprawie możliwości prowadzenia ewidencji podatku naliczonego ograniczonej wyłącznie do części dotyczącej zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w ...

Związek zawodowy wnosi o udzielenie informacji: czy w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego dla pracowników i ich rodzin jest organizacją pożytku publicznego – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenia i utrzymania tego ośrodka jest przedmiotowo zwolniony od podatku dochodowego, czy też stanowi dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 14.05.2004 r. (bez znaku) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działalnością p ...

1. Czy usługi o charakterze wynikającym z mojej działalności nie związane z promocją, reklamą i nie wykonywane na taśmach video świadczone dla telewizji publicznej lub komercyjnej są zwolnione z podatku VAT ? 2. Czy usługi świadczone w ramach produkcji telewizyjnej serialu są zwolnione z podatku VAT ? 3. Czy umowy o dzieło zawierane z artystami i twórcami oparte o ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych w wypadku przekazywaniu praw do danego dzieła są zwolnione z podatku VAT ? W zapytaniu podatnik przedstawił następujący stan faktyczny i swoje stanowisko w sprawie. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji radiowo-telewizyjnej sklasyfikowanej pod numerem PKD 92.20.Z. Świadczone usługi dotyczą współpracy z producentami telewizyjnymi. Usługa wykonywana przez firmę podatnika jest oparta o zamówienie wystawione przez producenta dla firmy podatnika na podstawie umowy podpisanej z telewizją publiczną, którą posiadają producenci. Działalność, której dotyczy umowa to produkcja telenoweli. Podatnik świadczy usługi dotyczące wyreżyserowania, nagrania oraz zmontowania gotowej ścieżki dźwiękowo-dialogowej i efektów synchronicznych. Produkt ten tworzony jest przez firmę przy współpracy z reżyserami montażu, twórcami efektów synchronicznych i reżyserami dźwięków. Wymienieni twórcy, z którymi współpracuje przy wykonywaniu zamówienia świadczą podatnikowi usługę na podstawie umowy artystycznej o wykonanie danego dzieła wraz z przekazaniem praw autorskich.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, organ podatkowy informuje, że ad. 1 zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ), dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 % ( ... ) - poz. 155 PKWiU ex 92.2 - usługi radia i telewizji, inne niż ok ...

Czy usługi doradztwa kadrowego świadczone na podstawie umowy stałego zlecenia, z tytułu których osiągane są przychody wymienione w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowią samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, czy też wyłączone są spod opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3) ustawy o VAT za wykon ...

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że prowadzi on działalność związaną ze sprzedażą usług opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku. Procentowa proporcja udziału obrotu (z roku poprzedniego) osiągniętego z tytułu czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w całkowitym obrocie wynosi równo 2%. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w takiej sytuacji nie ma on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, w związku z art.90 ust.10 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art.90 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r (Dz.U. z 2004r Nr 54 poz.535) – jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust.1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego ...

Generowanie strony w 18 ms