Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zajęcie egzekucyjne

1. Przepis art. 327 Ordynacji podatkowej stanowi, że ustawowe zastawy powstałe przed dniem jej wejścia w życie ulegają wygaśnięciu. Znaczy to, że we wspomnianej dacie odpadła prawnomaterialna podstawa prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec samochodów osobowych stanowiących własność Spółki C. Do zajęcia tych samochodów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym wobec Spółki E. doszło bowiem na podstawie art. 49 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, który to przepis postanawiał, że Skarbowi Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych przysługuje ustawowe prawo zastawu na wszystkich przedmiotach służących podatnikowi do wykonywania działalności zarobkowej, niezależnie od tego, czyją własność przedmioty te stanowią, jeżeli zostały one zajęte w zakładzie podatnika. 2. Zastaw na podstawie art. 49 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, w przeciwienstwie do zastawu z art. 23 ustawy, aktualizującego się w momencie zaistnienia okoliczności, z którymi prawo łączy powstanie zobowiązania podatkowego lub doręczenia decyzji wymiarowej, powstał z chwilą zajęcia, a więc dokonania określonej czynności egzekucyjnej. Organ egzekucyjny nie wstąpił i nie mógł wstąpić w prawa właściciela pojazdów. Nawet gdyby doszło do zajęcia egzekucyjnego sensu stricto, to zajęcie ma charakter proceduralnej czynności techniczno - prawnej, nie prowadzącej do zmiany prawa własności. Taka zmiana dokonałaby się dopiero w momencie sprzedaży egzekucyjnej, dzięki której uprawniony wierzyciel publicznoprawny uzyskałby prawnomaterialny tytuł do środków pieniężnych służących zaspokojeniu. 3. Doktryna i judykatura postępowania egzekucyjnego są zgodne, że w razie egzekucji z ruchomości (art. 845 kpc) wierzyciel wskutek zajęcia uzyskuje jedynie prawo zaspokojenia z tej ruchomości, co dłużnika nie pozbawia własności zajętej ruchomości.

Urząd Skarbowy w Z., powołując się na przepis art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) wydał w dniu 3 grudnia 1996 r. postanowienie o zabezpieczeniu zobowiązań Spółki w Z. z tytułu podatku od towarów i usług. Zabezpieczenia dokonano przez zajęcie ruchomości i innych praw majątkowych Spółki. Na liście zajętych ruchomości znalaz ...


Czy od zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy zakład pracy ma obowiązek pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych na takich samych zasadach jak dla pracowników? Czy od kwot wyegzekwowanych przez Komornika na podstawie wyroków sądowych byłym pracownikom na zakładzie spoczywa obowiązek wystawiania PIT-ów?

Pismem z dnia 03.06.2004 roku płatnik w likwidacji zwrócił się do Organu podatkowego o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny ww. spółka poinformowała, że zawarła umowę zlecenie z osobą, która podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym ubezpieczeniu chorobowemu. Płatnik informuje iż wypłaciła zleceniobiorcy zasiłek chorobowy. ...

Czy wpłaty związane z zajęciem komorniczym i kosztami egzekucyjnymi, będące konsekwencją niezastosowania się do obowiązku wpłat na konto komornika, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Stan faktyczny opisany przez Jednostkę przedstawia się następująco: Spółka otrzymała zajęcie komornicze dotyczące długów innej jednostki.Zajęcie komornicze nakładało na Podatnika obowiązek przekazywania wpłat nie na konto wierzyciela lecz na konto komornika sądowego.Kontrola komornika ustaliła, że Jednostka nie wywiązywała się z tego obowiązku, gdyż swoje zobowiązania regulowała nadal z pominięcie ...

Dotyczy uwzględnienia w remanencie likwidacyjnym firmy wartości towarów zabezpieczonych przez komornika.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu Pana wniosku z 15 marca 2006r. dotyczącego interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy jako osoby fizyczne nie prowadzące najmu lokali w formie działalności gospodarczej , w przypadku zajecia należności z tytułu najmu przez komornika nie many obowiązku wystawiania faktur VAT, a tym samym płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług? -Ponadto czy czasowy brak przychodu z najmu lokali mieszkalnych wstrzymuje dokonanie odpisów amortyzacyjnych od lokali wynajętych jak i nie wynajętych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zmianami ) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18 stycznia 2006 roku, który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 22 stycznia 2007 roku, w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w za ...

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku wystawiania faktur VAT i odprowadzania podatku należnego, w przypadku gdy należności za usługę najmu zostały zajęte przez organ egzekucyjny, uznać należy za nieprawidłowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 13 ms