Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydanie nieruchomości

Czy wydanie lokalu wybudowanego przez dewelopera na rzecz nabywcy, z którym deweloper uprzednio zawarł umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu, dokonane przed zawarciem umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego stanowi moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towaró ...

Czy wydanie lokalu lub domu jednorodzinnego na podstawie protokołu wydania, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, skutkuje – w myśl przepisów o podatku VAT – również wydaniem gruntu przynależnego do budynku, w którym znajduje się lokal lub na którym został wybudowany dom jednorodzinny?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, L.dz. 2602/F/05 z dnia 09.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w s ...

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. nowej ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka jest zobowiązana do opodatkowania wpłaconych przez nabywcę przed dniem 1 maja 2004r. zaliczek na poczet: – udziału w gruncie przynależnym do budynku, w którym znajduje się sprzedawany lokal,br– sprzedaży gruntu, na którym zostanie wybudowany dom jednorodzinny stanowiący przedmiot sprzedaży?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika, L.dz. 2602/F/05 z dnia 09.05.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.05.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w s ...

Kiedy powstaje przychód Spółki ze sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych: w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania tych nieruchomości z kluczami czy dopiero po podpisaniu aktu notarialnego? Spółka buduje mieszkania i lokale użytkowe na sprzedaż, jest czynnym płatnikiem VAT. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych lokale przekazuje nabywcom. Przeniesienie własności nieruchomości aktem notarialnym następuje w później. Spółka nie wystawiła faktur VAT w związku ze sprzedażą mieszkań czy lokali użytkowych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 8 marca 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 8 marca 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 8 maja 2007 r. (z datą wpływu do tutejszego Urzędu w dniu 8 maja 2007 r.) w spr ...

Wydanie gruntów zamiennych w zamian za odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Kiedy w obowiązującym stanie prawnym powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym? W dacie protokołu przekazania (wydania) lokalu, czy w dacie podpisania aktu notarialnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy przychód z tytułu sprzedaży mieszkań powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i wydania nabywcom nieruchomości z kluczami czy po podpisaniu aktu notarialnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Kiedy dla Spółki powstanie przychód podatkowy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Kiedy dla Spółki powstanie przychód podatkowy z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

W którym momencie należy rozpoznać przychód ze sprzedaży lokali. W dniu wpłaty środków, wystawienia faktury zaliczkowej, protokołu odbioru czy przeniesienia własności w formie aktu notarialnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 76 ms