Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: były pracownik

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od wpłaconej nieterminowo zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. wypłaconego byłemu pracownikowi odszkodowania.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2005r uzupełnionego pismem z dnia 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie S ...

Czy Spółka wyplacając byłemu pracownikowi świadczenie wynikające z nie wykonania wszystkich zobowiązań w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, powinna potraktować to świadczenie tak jak inne wynagrodzenie za pracę i obliczyć, pobrać od niego oraz odprowadzić na rachunek swojego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy? Spółka twierdzi, że jest to przychód ze źródła opisanego szczegółowo w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm), w związku z wnioskiem Spółki Akcyjnej "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony sta ...

Czy należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu przy wypłacie w 2005r. podwyżki wynagrodzenia pracownikom zwolnionym z pracy w 2004r.?

W dniu 06.12.2005r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Jednostkio udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 04.01.2006r. W przedmiotowym podaniu Wnioskująca podnosi, iż w 2005r. wypłaciła - pracownikom zwolnionym z pracy w 2004r. – podwyżki płac, wynikające z Regulaminu Zakładu Pracy. Wnioskująca złożyła zapytanie, cz ...

Czy odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę wraz z odsetkami (zgodnie z art. 45 w związku z art. 47 oraz art. 8 Kodeksu pracy) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy tez jest zwolnione od tego podatku w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o pdof?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstaw ...

Czy w wyniku umorzenia pożyczki zmarłemu pracownikowi na pracodawcy ciążą obowiązki płatnika?

Z przedstawionego przez Spółdzielnie stanu faktycznego wynika, iż byłemu pracownikowi przebywającemu na rencie Wnioskodawca udzielił pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe. Pracownik zmarł. Pożyczka została umorzona. W związku z powyższym Spółdzielnia zwraca się z pytaniem czy od takiego umorzenia należy zapłacić podatek dochodowy. Spółdzielnia stoi na stanowisku ...

Czy odszkodowanie wynikające z Kodeksu pracy, wypłacone na podstawie zawartej ugody sądowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła ze swoim pracownikiem ugodę sądową, w której zobowiązała się do wypłacenia odszkodowania w wysokości wynikającej z przepisów Kodeksu pracy. Spółka stoi na stanowisku, iż ww. należności nie można traktować jako odszkodowania, które jest wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Czy świadczenie wypłacone w wyniku ugody korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła ze swoim byłym pracownikiem ugodę sądową, w której zobowiązała się do wypłacenia kwoty pieniężnej. Zawierając tę ugodę strony zniosły wobec siebie wszelkie roszczenia istniejące lub mogące powstać w przyszłości na tle istnienia i rozwiązania umowy o pracę. Ponadto strony zobowiązały się do nieskładania, niepublikowania lub ni ...

Dotyczy zaliczenia do przychodów byłych pracowników kwot zrefundowanych kosztów szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.11.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie niezaliczenia do przychodów kwot zrefundowanych byłym pracownikom na szkolenia w z ...

Czy można uznać, że wycieczka jest świadczeniem rzeczowym w związku, z czym koszt wycieczki pracownika oraz dopłata za członka jego rodziny z ZFSS byłaby zwolniona z opodatkowania do kwoty 380zł, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, i czy koszt wycieczki emeryta zwolniony byłby z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.280zł?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko płatnika przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego ...

Zwraca się Pani z zapytaniem, czy pracodawca powinien stosować koszty uzyskania przychodu:- w przypadku wypłaty dodatku za szkodliwe warunki pracy, gdy pracownik przebywa na zasiłku chorobowym przez cały miesiąc, - w przypadku wypłaty byłemu pracownikowi ekwiwalentu za urlop,- w przypadku wypłaty byłemu pracownikowi odprawy rentowej ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 maja 2006 r., uzupełnionego w dniu 21.06.2006r., postanawia udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i stwierdza, że prz ...

Generowanie strony w 7 ms