Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hipoteka przymusowa

Czy nabycie nieruchomości objętych hipoteką przymusową Skarbu Państwa z tytułu zaległych zobowiązań podatkowych upadłego, w drodze przetargu organizowanego przez syndyka, spowoduje wygaśnięcie tej hipoteki, a uzyskanej za sprzedane nieruhcomości ?

Z treści pisma Spółki wynika, że jednostka zamierza nabyć nieruchomości pozostające w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "X" Spółka z o. o. w upadłości z siedzibą w "K". Nabycie nastąpiłoby w trybie sprzedaży w postępowaniu upadłościowym, dokonanej przez syndyka w drodze przetargu. Nieruchomości te są obciążone hipoteką przymusową na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zaległych zob ...

Czy nabycie nieruchomości związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa znajdującego się w stanie upadłości w drodze przetargu organizowanego przez syndyka skutkuje nabyciem ww. składnika majątku w stanie wolnym od obciążeń, a tym samym skutkuje brakiem odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania upadłego w trybie art. 112 Ordynacji podatkowej?

Decyzja Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 17 stycznia 2006r. przez sp. z o.o. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w nr PB/PDP/423-P-01/2006/KG z dnia 6 stycznia 2006r. uznając, że ww ...

Administracyjny tytuł wykonawczy może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia należności podatkowych na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności łącznej podatnika i jego małżonka tylko w razie wystawienia go na oboje małżonków.

Uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gorlicach w dniu 30 czerwca 2003 r. wpisał w dziale IVksięgi wieczystej nr 66390 prowadzonej dla położonej w K. nieruchomościG. W. małżonków W. hipotekę przymusową w kwocie 11.410,90 zł na rzecz Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego w G. zabezpieczającą zaległości podatkowe. Wpis został dokonany na wniosek Naczelnika Urzędu Skarbowego w G. na podstawie siedmiu tytułów wyko ...

Czy jeżeli z sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości urząd skarbowy lub ZUS nie uzyska zaspokojenia swych wierzytelności albo jeżeli nie zostaną one zaspokojone w całości, to czy nabywca, który nabędzie taką nieruchomość w drodze licytacji w trakcie postępowania sądowego, będzie ponosił odpowiedzialność za te niezaspokojone wierzytelności budżetowe?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 6 września 2006 r. (data wpływu: 11.09.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Ustalanie szacunkowej proporcji w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczkowy zwrot podatku i ustanowienie hipoteki przmysowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Ustalanie szacunkowej proporcji w związku z prawem do odliczenia podatku naliczonego oraz zaliczkowy zwrot podatku i ustanowienie hipoteki przmysowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy dokonując zestawienia dwóch ww. przepisów dłużnik hipoteczny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego kwotę należności głównej bez odsetek, czy należność główną wraz z odsetkami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms