Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: oprawa okularowa

Czy prawidłowe jest opodatkowanie 7 % stawką podatku od towarów i usług sprzedaż opraw okularowych?

Przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż soczewek oraz opraw okularowych, które są wyrobem klasy I i oznaczone zostały symbolem CE. Zgodnie z informacją przekazaną przez Podatnika oprawy okularowe zostały zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 33.40.12 - "okulary, gogle i tym podobne, korekcyjne, ochronne i inne". Ponadto Podatnik wskazuje, że zgodnie z ustawą z ...

Czy oprawy okularowe do szkieł korekcyjnych zaliczają się do wyrobów medycznych służących do ochrony zdrowia, podlegających w świetle załącznika nr 3 (poz. 106) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu stawką podatku 7%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 14.03.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 17.03.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 31.03.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji ...

Jaką stawkę podatku VAT należy opodatkować dostawę okularów korekcyjnych wykonywanych na zamówienie klienta?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 01.04.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olkuszu z dnia 15.03.2005 r. nr PP/443-6/05-2 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst ...

CZY Z TYTUŁU NABYCIA OPRAWEK OKULAROWYCH ZAKUPIONYCH ZE STAWKĄ 22% PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY ZAPŁACONY PRZY ICH NABYCIU.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem dnia 11.05.2005r. (data wpływu do Urzędu12.05.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko dotyczą ...

Czy sprzedaż oprawek okularowych w połączeniu z soczewkami okularowymi wraz z usługą jako gotowe wyroby w postaci okularów korekcyjnych wykonanych w zakładzie optycznym spełniających kryteria wyrobu medycznego w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 7% stawką podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 i poz. 106 załącznika nr 3 do ustawy o VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem dnia 11.05.2005r. (data wpływu do Urzędu12.05.2005r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że stanowisko dotyczą ...

Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla wykonywanych na zamówienie okularów korekcyjnych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 23 marca 2005 r., uzupełnione 5 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku ...

Pytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży okularów korekcyjnych, jeżeli oprawy do nich zakupione zostały ze stawką podatku w wysokości 22 %.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 17 marca 2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 23 marca 2005 r., uzupełnione 5 kwietnia 2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii stawki podatku ...

Według jakiej stawki należy opodatkować sprowadzane zza granicy okulary korekcyjne, soczewki do oprawek korekcyjnych oraz oprawy okularowe?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę wynika, że sprowadza ona zza granicy okulary korekcyjne, soczewki do oprawek korekcyjnych oraz oprawy okularowe. Strona stoi na stanowisku na stanowisku, że rozliczenie tych towarów powinno odbyć się w następujący sposób;naliczyć podatek należny w wysokości 7 %,odliczyć te samą wartość wg stawki 7% jako podatek naliczony.tzn że przedmiotowe towary ...

Czy w przypadku odrębnej dostawy oprawek okularowych zakupionych według stawki 7%, oznaczonych na fakturze zakupu jako oprawki okularowe PKWiU 33.40.13 można zastosować stawkę 7 % ?

Ze stanu faktycznego podanego we wniosku wynika, że Podatnik prowadzi działalność - zakład optyczny. W związku z tym powstała wątpliwość - czy w przypadku odrębnej dostawy oprawek okularowych zakupionych według stawki 7%, oznaczonych na fakturze zakupu jako oprawki okularowe PKWiU 33.40.13 można zastosować stawkę 7 % ... Producent oprawek posiada deklarację zgodności z wymogami ustawy o wyrobach m ...


Generowanie strony w 71 ms