Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w spółce jawnej

dotyczy wysokości wyliczenia zaliczki płaconej w uproszczonej formie w przypadku zmiany wysokości udziałów w spółce

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 44 ust. 6b, ust. 6h w związku z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku pana Jacek W. z dnia 9.03.2005 r. (data wpływu do ...

W jaki sposób należy opodatkować dochód podatnika z tytułu wypłaty kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce jawnej, która została przekształcona się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a podatnik nie wyraził woli uczestnictwa w spółce przekształconej?

Podatnik był wspólnikiem spółki jawnej, która w dniu 1 sierpnia 2001r., na mocy uchwały wspólników, została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jednak nie wyraził woli uczestnictwa w spółce przekształconej. W związku z tym, powołując się na unormowanie art. 565 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), zwrócił ...

Czy posiadając 50% udziałów w spółce jawnej winna wykazywać przychody i koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce jawnej w deklaracjach o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 11.05.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej obowiązku wykazy ...

Czy uzsyakany przychód z udziału kapitałowego wypłaconego występującemu ze spólki jawnej wspólnikowi przez wspólników pozostajacych w tej spółce należy opodatkować w wysokości 19 % (wg zasad określonych w art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. tak jak dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wspólnie z żoną w związku z wyborem tej formy opodatkowania na 2005 r. ?

Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko Pana X zam.... zawarte we wniosku z dnia 13.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Czy i w jaki sposób należy odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy od przychodu z udziału kapitałowego wypłacanego w ratach byłemu wspólnikowi spółki jawnej przez wspólników pozostajacych w spółce, zgodnie z zawartym porozumieniem ?

Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko Pana X zam.... zawarte we wniosku z dnia 13.07.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Jaki jest zakresu i sposób zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółce jawnej?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 17.05.2005 r., znak: US.VI/I-415-43-I/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania p ...

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskiwane przez spadkobierców z prowadzonej przez pozostałych wspólników spółki jawnej działalności gospodarczej?

Podatniczka wnioskiem z dnia 31.03.2005r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald o udzielenie w trybie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z opisanego stanu faktycznego wynikało, że dnia 28 września 2003 roku zmarł mąż Podatniczki, który posiadał udziały w spółce jawnej ...

Czy nagroda rzeczowa uzyskana w ramach sprzedaży premiowej przez przedsiębiorcę stanowi przychód z działalności gospodarczej czy też przychód z innych źródeł ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 , oraz art.217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. /, oraz art. 8 ust. 1 , art. 10 ust. 1 pkt 3 i 9, art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 8, art. 20 ust. 1, ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. / w związku z ...

Czy w przypadku odpłatnego zbywania udziałów w spółce poprzez przeniesienia ogółu praw i obowiązków na osobę trzecię, powstaje obowiązek zapłaty podatku oraz czy otrzymana kwota za przeniesie, stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 r.,(zmieniam informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie z dnia 31 grudnia 2004 r. Nr PD/415-38/04 udzieloną Panu K. F. zam. w I. przy ul. L., w związku z wnioskiem złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 1 ...

Spółka jawna została aportem wniesiona do spółki z o.o. w zamian za udziały, które stanowią jedyny majątek spółki jawnej. Czy rozwiązanie spółki jawnej, której jedynym majątkiem są udziały w spółce z o.o. spowoduje powstanie obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy objęcie tych udziałów będzie traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych?

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 5, art. 30a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozpatrzeniu pana wniosku z 18.08.2005 r. dotyczącego zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 42 ms