Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności cywilnoprawne

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

Podatek od towarów i usług

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG 005/5/03/PP1/443/8/03 z dnia 17.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. W powyższym piśmie określono, iż przyłączenie instalacji jest nieodpłatne. Natomiast od 1 stycznia 1998 r. obowiązują zasady odpłatnego rozliczania tych przyłączy. Przyłączenie instalacji do sieci el ...

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od hipoteki przymusowej wpisanej na podstawie art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika?

Izba Skarbowa w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 31.01.2003 r. (znak: II US.VIL434/24/2003) w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustano ...

Obowiązki podatników i płatników

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2003 r. L.dz.145/03 informuje, zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959) z 2000 roku nabywcy rzeczy przeznaczonych do przerobu lub sprzedaży, jako płatnicy ...

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) komisant powinien ewidencjonować przy zastosowaniu kasy rejestrującej sprzedaż towarów osobom fizycznym nie prowadzących działalności gospodarczej i kwoty podatku należn ...

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.08.2003 r. w sprawie zapytania podatnika w przedmiocie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, że stosownie do art. 359 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.) akcje w spółce akcyjnej mogą być umorzone między innymi w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzeni ...

Czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004r. w sprawie wyjaśnienia, czy czynność polegająca na przeniesieniu własności na podstawie umowy przewłaszczenia jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśni ...

w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. (data wpływu do Urzędu - 22 grudnia 2003 r.) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosowanie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O ...

Czy umowa pożyczki udzielona na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej jest czynnością cywilnoprawną zwolnioną z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. g ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 28.01.2004r. (data wpływu 30.01.2004r.), o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisu art. 9 pkt 10 lit. g ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uprzejmie informuje, iż stosownie do art. 9 pkt 10 lit. g cytowanej wyżej ustawy, zwalnia się od ...

Czy odsetki od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałów w spółce z o.o. oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od tej umowy stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 26.01.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 11.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, odsetek od zaciągniętej w 2003 roku pożyczki na zakup udziałó ...

Generowanie strony w 76 ms