Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi na rzecz pracodawcy

Czy dochód uzyskiwany w roku 2005 za usługi wykonywane na rzecz spółki kapitałowej – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – może być opodatkowany podatkiem liniowym, o którym mowa w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli równocześnie wykonuje czynności tłumacza-lektora języka angielskiego dla tej spółki na podstawie umowy o pracę, a wspomniane usługi nie mieszczą się w zakresie obowiązków tłumacza-korektora języka angielskiego?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 13.05.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r. ze zm.) obowiązujących od dnia 01.06.2005r. czynności wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz pracodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy podatnik ma prawo wystawiać faktury Vat?

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika:Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą (sklep chemiczny) i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Jednocześnie jest zatrudniona w firmie (...) sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonuje również dla firmy (...) sp. z o.o. tłumaczenia, które nie wchodzą w zakres jej obowiązków wynikaj ...

Czy wybór liniowej formy opodatkowania jest właściwym w przypadku, gdy w miesiącu lutym rozpocząłem świadczyć usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2005 r. (data wpływu 19.08.2005 r.) w spra ...

Czy wspólnicy spółki jawnej, będący jednocześnie zatrudnionymi na umowę o pracę członkami zarządu sp. z o.o., mają możliwość wyboru opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki jawnej na zasadach określonych w art. 30c updof ?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.03.2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna Nr I-415/04/06 z dnia 23.02.2006r., zmienia ww. postanowienie. Od niniejszej decyzji przysługuje, na podstawie art. ...

Jak rozliczyć dochody uzyskiwane z tytułu prowadzenia działalności dospodarczej, prowadzonej w ramach spółki komandytowej?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 21 lutego 2006r., który złożono w tutejszym organie podatkowym w dniu 22 lutego 2006 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w za ...

Czy pracodawca może zlecić wykonanie usługi firmie opodatkowanej w formie karty podatkowej w przypadku, gdy przedsiębiorca jest równocześnie pracownikiem?

Spółka zatrudnia na umowę o pracę pracownika, który jest przedsiębiorcą prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej. Obecnie istnieje potrzeba zlecenia przez spółkę wykonania usługi, której zakres wykracza poza obowiązki pracownika a jest zgodny z rodzajem prowadzonej przez niego działalności. Ponadto wykonanie usługi wymaga zaangażowania urządzeń i sprz ...

dotyczy wyboru formy opodatkowania - podatku liniowego

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6.12.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu S ...

Czy będąc zatrudniony na umowę o pracę w spółce z. o. o. na stanowisku dyrektora ds. handlowych i jednocześnie członkiem Zarządu i udziałowcem mogę jako osoba fizyczna - właściciel firmy transportowej wykonując powyższe usługi na rzecz tej spółki być opodatkowany podatkiem liniowym 19%?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 20.07.2006r.- data wpływu do Urzędu 21.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. ...

Czy z tytułu prowadzenia działalności samodzielnie w zakresie uzług analityczno-finansowych podatnik ma prawo do korzystania z liniowej stawki 19% na zasadach określonych w art. 9a ust. 2 w związku z art. 30c ustawy?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku prowadzi Pan działalność w zakresie usług analityczno-finansowych, oprócz tego zatrudniony jest Pan na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze, przy czym pracodawca nie jest podmiotem, na rzecz którego Wnioskodawca świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej , ani też nie świadczył tych usług w ciągu ostatnich dwóch lat. Zgodni ...

Czy przedsiębiorca, który w 2004r. był pracownikiem a obecnie prowadzi działalność gospodarczą i współpracuje z byłym pracodawcą, może w 2007r. wybrać formę opodatkowanie na zasadach podatku liniowego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) , art. 9a ust. 1-3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. z 2000r. Dz. U. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z wnioskiem z dnia 05.10.2006r. w sprawie możliwości opodatk ...

Generowanie strony w 7 ms